Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Metoder som ska användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen

Metoder som ska användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen

21.6.2018 10:12

Valviras anvisning 22/2018

Metoder som ska användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen (pdf)

Denna anvisning är avsedd för laboratorier som utför undersökningar av hushållsvatten, badvatten, simbassängsvatten och boendehälsa enligt hälsoskyddslagen (763/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna. Denna anvisning ersätter Valviras tidigare anvisning 2/2014, dnr 1215/06.10.01/2014.
Anvisningen redogör för de undersökningar som krävs i hälsoskyddslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av denna, de metoder som ska användas vid undersökningarna, samt de krav som ställs på metoderna. Dessutom ges anvisningar om matrisnamn som det rekommenderas att ska användas i metoderna inom kompetensområden som validerats eller ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS (nedan FINAS). Syftet med anvisningen är att samordna användningen av nomenklaturen för de metoder och matriser som används i undersökningar enligt hälsoskyddslagen i laboratoriernas egna dokument, i Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) register över godkända laboratorier och inom FINAS kompetensområde.
Bestämmelser om de undersökningar som avses i hälsoskyddslagen och om de krav som ställs på dem finns i hälsoskyddslagen och i statsrådets förordning (SrF) om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen (152/2015), samt följande förordningar som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet:

  • förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015, ändringsförordning 683/2017)1
  • förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001)
  • förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar (315/2002)
  • förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008)
  • förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder (354/2008)
  • förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015).

De analyser för myndigheter som krävs i hälsoskyddslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av denna ska utföras i ett laboratorium som godkänts av Evira. Evira godkänner laboratorierna på ansökan. Ett godkänt laboratorium ska omedelbart skriftligt eller elektroniskt underrätta Evira om förändringar som sker i laboratoriet eller i de metoder som omfattas av godkännandet.