Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Marknadsföringsförbudet för starka alkoholdrycker iakttas för sällan

Marknadsföringsförbudet för starka alkoholdrycker iakttas för sällan

29.1.2021 15:30 / Meddelande

Starka alkoholdrycker marknadsförs lagstridigt. I Valviras tvååriga tillsynsprojekt hittades lagstridigt innehåll på webbplatser och konton i sociala medier hos nästan alla tillverkare av starka alkoholdrycker. Tillsynen riktade sig mot alkoholtillverkare och partiförsäljare.

I produktkatalogen för starka alkoholdrycker fanns i stället för eller utöver den egentliga produktinformationen även annat reklaminnehåll. Produkterna beskrevs till exempel med reklamliknande termer och bilder, och i produktbilderna hade man placerat flera andra visuella element utöver produkten. På webbplatserna fanns marknadsföringsvideor där man tillverkade drinkar av starka alkoholdrycker. I produktkatalogerna, på andra ställen på webbplatserna och i sociala medier berättades också om priser som drycken vunnit.

Enligt alkohollagen är marknadsföring av starka alkoholdrycker i regel förbjuden. Tillverkare av alkoholdrycker och partiförsäljare får dock presentera också starka alkoholdrycker i produktkatalogen på sin webbplats under förutsättning att alla tillgängliga alkoholdrycker presenteras på ett enhetligt sätt. Produktkatalogen får innehålla saklig produktinformation om alkoholdrycker samt en produktbild.

I marknadsföringen av svaga alkoholdrycker följer tillverkarna och partiförsäljarna i regel lagen väl. De största missförhållandena var lagstridig marknadsföring och tävlingar i sociala medier.

Det finns ett klart behov av att styra och övervaka marknadsföringen av starka alkoholdrycker

Valviras tillsynsprojekt gällande marknadsföring av alkoholdrycker grundade sig på totalreformen av alkohollagen som trädde i kraft 2018. Då infördes i lagen ett undantag från marknadsföringsförbudet för starka drycker som tillåter tillverkare och partiförsäljare att presentera också starka alkoholdrycker i produktkatalogen. Samtidigt fastställdes de tidigare bestämmelserna om marknadsföring i sociala medier som fogats till alkohollagen.

Under projektets gång gick man igenom alla i Finland verksamma partiförsäljnings- och tillverkningstillståndsinnehavares webbplatser och konton i sociala medier. Slutresultatet blev en omfattande översikt över den nationella alkoholmarknadsföringens tillstånd och mängden lagstridig marknadsföring.

Under projektets gång skickade Valvira flera handledande brev och fattade tillsynsbeslut. En del av tillsynsärendena är fortfarande under behandling. Korrespondens har förts flera gånger med vissa aktörer. Man har också träffat dem och diskuterat lagligheten hos både de redan vidtagna och de planerade marknadsföringsåtgärderna.

”Utifrån observationerna kan man konstatera att det finns ett klart behov av att styra och övervaka marknadsföringen, särskilt i fråga om starka alkoholdrycker. Enbart egenkontroll av aktörer inom alkoholbranschen räcker inte för att garantera att alkoholmarknadsföringen är lagenlig", konstaterar gruppchef Kari Kunnas vid Valvira.

I fortsättningen kommer Valvira att inrikta tillsynen och styrningen av marknadsföringen på basis av de observationer som gjorts i tillsynsprojektet. Valvira har också publicerat en anvisning om marknadsföring av alkoholdrycker till stöd för aktörerna inom alkoholbranschen. I anvisningen behandlas bland annat skillnader mellan tillåten och förbjuden marknadsföring av alkohol med hjälp av exempelfall.

Mer information:

Kari Kunnas, gruppchef, 0295 209 610

Anne Ritari, jurist, 0295 209 413

Webbnyhet 23.5.2019: Alkohollagen förutsätter tillsyn över marknadsföringen (valvira.fi)

Mer information om marknadsföring av alkohol (valvira.fi)