Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Läkemedel måste förskrivas korrekt också under coronaviruspandemin

Läkemedel måste förskrivas korrekt också under coronaviruspandemin

31.3.2020 15:27 / Nyhet

Det sjukdomsläge som orsakats av coronaviruset har lett till att experimentell medicin eller läkemedel som enligt försäljningstillståndet är avsedd för behandling av någon annan sjukdom har ordinerats för allvarliga former av Covid 19. Vid globala störningar i tillgången till läkemedel äventyras möjligheten till adekvat vård för patienter för vilka läkemedelsbehandlingen är nödvändig, om läkemedel som är avsedda för andra sjukdomar förskrivs inom öppenvården för sjukdom som orsakats av coronaviruset.

När en läkare förskriver läkemedel för användning som avviker från försäljningstillstånd tar läkaren också ett större ansvar än vanligt för att behandlingen är säker. Valvira betonar att användning som avviker från läkemedlets försäljningstillstånd ska basera sig på medicinska bevis för preparatets effekt samt på användarerfarenhet. En patient som ordineras läkemedel på ett sätt som avviker från vårdrekommendationerna ska följas särskilt noggrant för att man ska kunna bedöma effekterna av behandlingen.

Läkaren måste i sin yrkesverksamhet objektivt beakta nyttan och eventuella nackdelar för patienten. När läkemedel förskrivs måste läkaren alltid ta hänsyn till patientsäkerheten. Valet av läkemedel ska i första hand basera sig på forskningsbevis som bestyrker läkemedlets effekt och säkerhet, eller om sådana bevis saknas, på allmänt godkänd vårdpraxis samt eventuella vårdrekommendationer. Vid förskrivning av läkemedel ska läkaren beakta begränsningar som försäljningstillståndet medför eller som den behöriga myndigheten i övrigt fastställt.

Valvira påpekar att med ett skriftligt pro auctore-recept får läkaren förskriva endast läkemedel som behövs i samband med yrkesutövningen. I den separata bokföringen över pro auctore-recept ska läkaren föra in samma uppgifter som i receptet. Läkaren ska på begäran ge Valvira och regionförvaltningsverket en utredning om förskrivning av läkemedel utifrån journalhandlingarna och bokföringen.

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar att den yrkesverksamhet som läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bedriver är korrekt. Tillsynsmyndigheterna ingriper vid behov i förskrivning av läkemedel som äventyrar patientsäkerheten med de metoder som står till deras förfogande.

Läs mera

Social- och hälsovårdsministeriets beslut 19.3.2020 (VN/6322/2020) (pdf)

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010)

God arbetsutövning/Läkemedelsbehandling (valvira.fi)

Mer information:

Riitta Pöllänen, överläkare, tfn 0295 209 458

Hanna Linna, jurist, tfn 0295 209 427

E-post: fornamn.efternamn(at)valvira.fi