Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lagen ska följas vid utdelning av förbrukningsartiklar

Lagen ska följas vid utdelning av förbrukningsartiklar

6.4.2021 15:00 / Nyhet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken påminner att kommunerna och samkommunerna ska ordna utdelningen av avgiftsfria förbrukningsartiklar som behövs för behandling av långvarig sjukdom i hemmet på ett korrekt och lagenligt sätt. Utdelningen av förbrukningsartiklar ska även vara individuell och jämlik.

Utdelningen av förbrukningsartiklar förutsätter alltid en definition som fastställs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och utgår från patientens behov samt att vården som helhet bedöms och följs upp. Förbrukningsartiklar och utdelningen av dem är en del av patientens samlade vård, som inbegriper sjukvårdsrelaterad handledning och individuell rådgivning. Beslutet om förbrukningsartiklar fattas av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Förbrukningsartiklar överlämnas utan avgift. Det får inte tas ut någon självriskandel eller expeditionsavgift för dem.

En kommun kan med sina egna anvisningar som gäller ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster harmonisera utdelningspraxisen, men anvisningarna får endast komplettera lagstiftningen. Det är inte möjligt att med anvisningarna begränsa eller utesluta rättigheter som tryggas i lagstiftningen.

Förbrukningsartiklar enligt vårdplanen för behandling av långvarig sjukdom ingår i de hälso- och sjukvårdstjänster som kommunerna enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar för. Sådana förbrukningsartiklar är till exempel hjälpmedel för behandling och uppföljning av diabetes samt inkontinensskydd.

Brister i bedömningen av behov av förbrukningsartiklar

Under de senaste fem åren har runt trettio ärenden som gäller klagomål och tillsyn i anknytning till utdelning av förbrukningsartiklar varit anhängiga vid regionförvaltningsverken. Dessutom har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämnat flera utlåtanden om utdelning av förbrukningsartiklar till riksdagens justitieombudsman.  Som det största missförhållandet inom tillsynsärenden är bristerna inom bedömningen av individuellt definierade behov av förbrukningsartiklar samt inom jämlikhet och rättvisa i utdelningen av förbrukningsartiklar.

Även riksdagens biträdande justitieombudsman har tagit upp behovet av tillsyn över utdelningen av förbrukningsartiklar. Genomförandet av de i grundlagen föreskrivna tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänsterna omfattar lagenligt ordnad och fungerande utdelning av förbrukningsartiklar.   

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken bedömer i slutet av 2021 vilken påverkan anvisningarna för kommunerna har haft och vilka fortsatta åtgärder som behövs.  

Mer information:

Enhetschef Kirsti Tolonen, Valvira, tfn 0295 209 215
Överinspektör Pia Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 597