Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Krav på lagerutrymme och tillverkningslokal för alkoholdrycker

Krav på lagerutrymme och tillverkningslokal för alkoholdrycker

20.1.2015 09:59

Valviras anvisning 12/2014

Krav på lagerutrymme och tillverkningslokal för alkoholdrycker

Denna anvisning är avsedd som stöd för bedömningen av huruvida ett lagerutrymme eller en tillverkningslokal för alkoholdrycker uppfyller de krav som tillställs i lagstiftningen alla krav. I denna anvisningen används den gemensamma benämningen livsmedelslokal för lagerutrymmen och tillverkningslokaler för alkoholdrycker. Bestämmelser om kraven på livsmedelslokaler finns i livsmedelslagen (23/2006), Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (852/2004) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011). Även alkohollagen (1143/1994) och punktskattelagen (182/2010) ställer särskilda krav på lagring och tillverkningsställen för alkoholdrycker. Enligt punkskattelagen är Tullen behörig myndighet, och kan ge anvisningar om lokalens säkerhetsåtgärder

Livsmedelslokalen ska vara ändamålsenligt planerad. Utöver livsmedelslagstiftningen ställer också byggnadstillsynen och räddningsväsendet sina egna krav på lokalernas ändamålsenlighet. Innan en ny livsmedelslokal byggs eller byggnadstekniska ändringar görs i en lokal ska den lokala byggnadstillsynen kontaktas för ansökan om åtgärdstillstånd/bygglov. Räddningsverket ska kontaktas om brandfarliga ämnen förvaras eller tillverkas i lokalerna.

Livsmedelsföretagaren ska lämna in en skriftlig anmälan om livsmedelslokalen till tillsynsmyndigheten senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller en väsentlig ändring görs (anmäld livsmedelslokal). Anmälan om skattefria lager och tillverkningsställen handläggs av Valvira. Anmälan om skattebelagda lager ska lämnas till tillsynsmyndigheten i den kommun där livsmedelslokalen är belägen.