Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Konsumentproducerat material i marknadsföring av alkohol

Konsumentproducerat material i marknadsföring av alkohol

12.3.2019 10:43 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn över marknadsföringen av alkoholdrycker. När missförhållanden observeras i marknadsföringen är den primära tillsynsmetoden att styra och stödja näringen.

Marknadsföringen av alkoholdrycker regleras i alkohollagen. Riksdagen har två gånger godkänt en bestämmelse om reklam som gäller sociala medier, både år 2014 i samband med ändringen av alkohollagen och år 2017 när alkohollagen reviderades i sin helhet. Enligt 50 § i alkohollagen är marknadsföring av svaga alkoholdrycker och sammankoppling av sådan marknadsföring med marknadsföring av en annan produkt eller tjänst förbjuden, om den kommersiella aktör som har hand om sådan marknadsföring i en datanätstjänst som denne kontrollerar använder sig av verbalt eller visuellt innehåll som produceras av konsumenter eller med hjälp av tjänsten till konsumenter för spridning distribuerar verbalt eller visuellt innehåll som aktören själv eller konsumenter producerar.

Det är förbjudet att i alkoholreklam använda konsumentproducerat material, såsom kommentarer eller bilder eller videor som visar eget drickande. Den kommersiella aktören är skyldig att från den datanätstjänst som denne kontrollerar avlägsna sådant konsumentproducerat material som ska betraktas som alkoholreklam, om det är tekniskt möjligt. Som konsumentproducerat material betraktas till exempel berömmande kommentarer om alkoholdrycker samt bilder av alkoholdrycker.

Enligt förarbetena till lagen är syftet med bestämmelsen att begränsa metoderna för internetreklam så att barn och unga utsätts för alkoholreklam i mindre utsträckning. Alkoholreklam på internet eller i sociala medier är inte allmänt förbjudet, utan förbudet gäller endast sådan reklam där konsumenterna deltar med egna texter, bilder eller videor i den webbgemenskap eller den verksamhet på en webbsida som tillhandahålls av någon som gör reklam för alkoholdrycker eller där den som gör reklam har för avsikt att genom sin medverkan sprida innehåll som producerats av andra konsumenter eller av marknadsföraren själv till andra konsumenter.

Alkohollagens bestämmelser om reklam gäller inte privatpersoner, och konsumenternas kommunikation sinsemellan på eget initiativ är inte reklam. Konsumenterna kan till exempel på sina konton i sociala medier fritt skriva recensioner av alkoholdrycker samt dela dryckesbilder eller -videor.

Valvira inledde år 2018 ett styrnings- och tillsynsprojekt där syftet är att styra och stödja alkoholnäringen särskilt i att säkerställa lagenligheten av innehållet på webbsidor och konton inom sociala medier. I fråga om tillsynsobservationer under den inledande fasen av projektet har Valvira särskilt varit i kontakt med alkoholtillverkare, i senare skeden också med andra aktörer inom alkoholbranschen. Syftet med kontakterna är att styra näringen i att rätta till sin verksamhet så att den överensstämmer med alkohollagen.

Enligt 60 § i alkohollagen övervakar regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde detaljhandeln med och serveringen och marknadsföringen av alkoholdrycker. Valvira för sin del utövar tillsyn över detaljhandeln med och serveringen och marknadsföringen av alkoholdrycker i hela landet.

Mer information på Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef, tfn 0295 209 610