Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kommunernas inspektionsbesök vid vårdhem viktiga även under pandemin

Kommunernas inspektionsbesök vid vårdhem viktiga även under pandemin

22.1.2021 11:30 / Meddelande

Det finns stora regionala skillnader mellan inspektionsbesök som kommuner gjort vid boendetjänster inom äldreomsorg under coronaviruspandemin. Enligt en enkät som Valvira gjort bland vårdhem har kommunen eller samkommunen under pandemin inte gjort ett inspektionsbesök vid över hälften av de enheter som tillhandahåller dygnetruntvård inom äldreomsorg. Inspektionsverksamheten är ett av de viktigaste verktygen för att övervaka att verksamheten vid vårdhem är adekvat. Tillgodoseendet och samordningen av de grundläggande fri- och rättigheterna med hälsosäkerhet för äldre som bor på vårdhem är en balansgång som medför utmaningar under coronaviruspandemin.

Klient- och patientsäkerhetens betydelse framhävs ytterligare i situationer där tillgodoseendet av seniorernas självbestämmanderätt ska säkerställas så väl som möjligt samtidigt som nödvändiga restriktiva åtgärder vidtas vid möten med närstående. Valvira betonar att även kommuner ska fortsätta sin tillsyn under exceptionella tider och att inspektionsbesök ska göras till exempel på distans eller på något annat säkert sätt. Med tanke på säkerställande av klient- och patientsäkerheten kan även inspektioner på plats vara nödvändiga av motiverade skäl.  Enligt enkäten hade kommunen inspekterat 22 procent av vårdhemmen på distans och 38 procent på plats i vårdhemmens lokaler.

För att de rättigheter till familjeliv som klienter och deras närmaste har ska iakttas även under pandemin ska vårdhem stödja kontakter, men samtidigt säkerställa hälsosäkerheten. Under coronaviruspandemin har de flesta vårdhem lyckats arrangera klienternas kontakter till anhöriga och närstående på ett relativt säkert sätt.

Karantän- och isoleringspraxis i stort sett enhetlig med lagen om smittsamma sjukdomar

Enligt enkätsvaren var karantän- och isoleringspraxisen i anknytning till pandemin enhetliga med lagen om smittsamma sjukdomar vid största delen av vårdhemmen. Det fanns dock för många enheter med praxis som inte grundar sig på lag. En femtedel (22 %) uppgav sig begränsa eller ibland begränsa sina klienters rättigheter utan en grund enligt lagen om smittsamma sjukdomar eller en läkares ordination. Endast några enheter (1 %) uppgav att de fortfarande hade absoluta förbud mot besök. Även om antalet är lågt, borde sådana förbud inte alls förekomma. Absoluta besöksförbud strider mot lagen och kränker både klienternas och de närståendes grundläggande fri- och rättigheter.

I hanteringen av coronaläget är det väsentligt med ett nära samarbete mellan olika aktörer. Det positiva resultatet av enkäten är att samarbetet mellan läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar och vårdhem huvudsakligen varit smidigt.

En fungerande egenkontroll och en aktuell enhetsspecifik plan för egenkontroll är centrala i frågor kring klienternas självbestämmanderätt och hälsosäkerhet samt i att trygga patientsäkerheten som helhet. Egenkontrollen har varit aktiv vid största delen av vårdhemmen, men inte vid alla. Planen för egenkontroll ska uppdateras om det i verksamheten eller omvärlden sker förändringar som är relaterade till tjänstens kvalitet och klientsäkerheten.

Resultaten grundar sig på ett omfattande material

På hösten 2020 utredde Valvira hur de restriktiva åtgärderna och självbestämmanderätten verkställdes inom äldreomsorgens dygnetruntvård under coronaviruspandemin. Det analyserade materialet var omfattande, eftersom totalt 1 082 offentliga och privata vårdhem svarade på enkäten i november–december 2020 utgående från dagsläget vid svarstidpunkten. Valvira och regionförvaltningsverken använder enkätens resultat och utredning som en del av sitt styrnings- och tillsynsarbete.

Mer information:

Överinspektör Mari Saramaa
​​​​​​​tfn 0295 209 342
​​​​​​​fornamn.efternamn@valvira.fi

Alla resultat från enkäten (pdf) (på finska)

Valviras pressmeddelande 21.12.2020: Största delen av vårdhemmens seniorer har fått träffa sina närmaste säkert under pandemin