Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Kommunernas förberedelse inför ändringarna i servicestrukturerna och säkerställandet av tillgången till service som ges i hemmet

Kommunernas förberedelse inför ändringarna i servicestrukturerna och säkerställandet av tillgången till service som ges i hemmet

3.6.2014 09:34

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012, äldreomsorgslagen) trädde i kraft 1.7.2013. Äldreomsorgslagens centrala mål är att stödja och främja den äldre befolkningens hälsa och funktionsförmåga och att samtidigt förebygga behovet av service. När servicestrukturerna ändras från institutionsvård till att stödja hemmaboende krävs reformer i boendet och servicen. För att den äldre befolkningen ska kunna bo hemma så länge som möjligt måste ett sunt och funktionellt åldrande stödjas genom fler mångsidiga och rehabiliterande tjänster.

Valvira uppmanar kommunerna att bereda sig inför ändringen i servicestrukturerna och att garantera tillgången till tillräckliga, högklassiga och trygga tjänster i hemmet.

Med detta anvisningsbrev vill Valvira fästa kommunernas uppmärksamhet vid ärenden som på basis av resultaten i enkäten om hemvården förutsätter åtgärder av kommunerna för att målen och förpliktelserna i äldreomsorgslagen ska uppfyllas.

  • Tillgång till hemvård under alla tider på dygnet
  • Mötandet av servicebehovet och den ansvariga arbetstagaren
  • Skriftligt förvaltningsbeslut ska fattas om beviljande av hemtjänst
  • Anmälningsskyldighet vid utskrivning av en äldre person från institutionsvård inom hälso- och sjukvården
  • Egenkontroll

Valviras anvisning 7/2014 Kommunernas förberedelse inför ändringarna i servicestrukturerna och säkerställandet av tillgången till service som ges i hemmet