Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klient- och patientsäkerheten förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka

Klient- och patientsäkerheten förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka

18.11.2021 12:00 / Nyhet

Trots den utmanande situationen när det gäller tillgången till personal inom social- och hälsovården får klient- och patientsäkerheten inte äventyras. Ett av de viktigaste målen med äldreomsorgslagen, som trädde i kraft i oktober 2020, har varit att förbättra klient- och patientsäkerheten genom att säkerställa att det finns tillräckligt med utbildad och kompetent personal som ansvarar för vården och omsorgen. Antalet anställda, personalens struktur och kunnande måste motsvara klienternas servicebehov. Tillsynsmyndigheterna har en lagstadgad uppgift och behörighet att övervaka att lagen följs.

I praktiken tryggas klient- och patientsäkerheten så att till exempel verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre har tillräckligt många yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för vård- och omsorgsuppgifter samt tillräckligt med personal för andra arbetsuppgifter. Om en person som arbetar vid enheten saknar utbildning för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, får hen inte arbeta ensam i ett arbetsskift eller utan utbildning inom läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom läkemedelsbehandling.

Omsorgsassistenter är inte yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet gav i oktober 2020 en rekommendation om uppgiftsbeskrivningen och kompetenskraven för omsorgsassistenter och om motsvarande utbildning inom tjänster för äldre. Enligt rekommendationen är omsorgsassistentens utbildning är inte en examen, utan den utgörs av några examensdelar.

Valvira utövar tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På grund av sin utbildning är omsorgsassistenter inte yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Omsorgsassistenter spelar dock en viktig roll i tillhandahållandet av högklassiga tjänster och de kan räknas med i personaldimensioneringen när de deltar i direkt klientarbete. I direkt klientarbete kan de i regel utföra assisterande uppgifter, som till exempel kan omfatta personlig hygien, klädsel, måltider, rörlighet, utomhusvistelse och upprätthållande av funktionsförmågan.

Mer information:

Överinspektör Mervi Kolari, 0295 209 341
Överinspektör Mari Saramaa, 0295 209 342
Överinspektör Elina Uusitalo, 0295 209 334

Rekommendation om uppgiftsbeskrivningen, kompetenskraven och utbildningen för omsorgsassistenter i tjänster för äldre (stm.fi)

Tillsynsmyndigheter tolkar äldreomsorgslagen enhetligt i alla situationer (på finska) (valvira.fi)

Definition av direkt och indirekt klientarbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre (valvira.fi)