Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Journalhandlingar från tjänsteproducenter som avslutat sin verksamhet kan nu arkiveras hos FPA

Journalhandlingar från tjänsteproducenter som avslutat sin verksamhet kan nu arkiveras hos FPA

25.4.2019 14:00 / Nyhet

Tjänsteproducenter ska förvara journalhandlingarna enligt de förvaringstider som anges i journalförordningen även efter det att verksamheten upphört. Problem har förekommit i en tillbörlig förvaring av journalhandlingar i pappersformat efter det att verksamheten upphört, särskilt när det varit fråga om självständiga yrkesutövare. FPA:s arkiveringstjänst erbjuder nu en lösning.

Enligt ett avtal som ingåtts med social- och hälsovårdsministeriet har tryckta journalhandlingar från tjänsteproducenter inom den privata sektorn efter upphörd verksamhet kunnat arkiveras hos FPA sedan början av år 2019. Intresset har varit mycket stort och volymerna av handlingar som tas emot för arkivering beräknas vara ansenliga. Material har mottagits förutom av FPA:s huvudkontor i Helsingfors även av serviceställena i Kuopio, Tammerfors och Uleåborg. Under maj månad inleds arkivering också i Åbo, Lahtis och Jyväskylä. På FPA:s huvudkontor har man också börjat ordna det mottagna materialet.

Arkiveringstjänsten förutsätter ett skriftligt avtal innan materialet överförs. Hittills har cirka 40 småskaliga aktörer ingått avtal och överfört sitt material, som till sin volym har varit mycket varierande. Materialet för en aktör innefattar den tryckta dokumentationen för i genomsnitt 400–500 patienter.

Arkiveringstjänstens infosida finns på kela.fi under rubriken Om FPA. Länk till sidan:
https://www.kela.fi/web/sv/-/fpa-borjar-ta-emot-journalhandlingar-i-pappersformat-av-privata-serviceproducenter-som-avslutat-sin-verksamhet

Eventuella förfrågningar om arkivering av material hos FPA bör i första hand skickas till e-postadressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi

Om kontakt inte kan tas via e-post kan man ringa FPA, tfn 020 634 1475.