Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Jourenheterna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus har satsat på att utveckla verksamheten – situationer av hög belastning är en utmaning

Jourenheterna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus har satsat på att utveckla verksamheten – situationer av hög belastning är en utmaning

27.4.2017 09:00 / uppdaterad 2.5.2017 10:15 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Södra Finland gjorde i februari 2017 ett styrnings- och utvärderingsbesök till jourenheten vid Malms sjukhus och tidigare i september 2016 till Haartmanska sjukhusets jourmottagning. Båda tillhör Helsingfors stads social- och hälsovårsdverk. Under besöken utvärderades organiseringen av verksamheten, klient- och patientsäkerheten och verksamhetspraxis vid enheterna.

Bedömningen av vårdbehov och kategorisering av brådskande fall fungerar bra

Helsingfors stad och HNS har gemensamt avtalat om arbetsfördelningen inom jouren så att patienter som behöver operativ behandling eller andra ingrepp och patienter i behov av högspecialiserad sjukvård tas emot av HNS. Barnpatienter tas emot av HNS, men deras läkartjänst produceras av Helsingfors stad. Jourenheterna på Malm och Haartmanska sjukhuset fungerar som en samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården. Besöksvolymerna är höga: till exempel har jourenheten vid Malm årligen cirka 87 000 besök.

Förstahandsbedömningen av vårdbehovet i akuta fall (triage) fungerar bra både på Malms och Haartmanska sjukhusets jourenheter. Träffsäkerheten av triage följs även upp aktivt, vilket är viktigt för att patientsäkerheten ska kunna garanteras. Patientfall behandlas även veckovis i mångprofessionella triagemöten. Tillsynsmyndigheterna rekommenderar motsvarande förfarande också för andra jourenheter.

Malms jourenhet har ett elektroniskt medicinskåp som rekommenderas också för andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att systemet även integreras med patientdatasystemet Apotti som är under uppbyggnad. Med hjälp av det elektroniska medicinskåpet kan läkemedelssäkerheten förbättras, vilket även höjer helhetskvaliteten av läkemedelsbehandlingen och ger bättre effektivitet och lönsamhet. Systemet effektiviserar också egenkontrollen av läkemedelsbehandlingen hos de yrkesutbildade personer som deltar i den.

Man har på ett mångsidigt sätt utvecklat enheternas verksamhet, bl.a. verksamhetsrutiner, ledarskap och utnyttjandet av informationssystem. Olika parallella informationssystem orsakar problem i dagens läge, men situationen kommer att förbättras när Apotti-systemet tas i bruk. De fall av otillbörligt bemötande av patienter som uppdagades vid Malms sjukhus år 2016 har utretts grundligt, och verksamheten har på många sätt utvecklats efter incidenterna. Man har också satsat på att utbilda personalen i att bemöta patienter och deras anhöriga.

Hög belastning är en utmaning för jouren

En kritisk utmaning för effektiv verksamhet både på Malms och Haartmanska sjukhusets jourenheter är att hantera det växande antalet patienter: vid bägge jourenheter uppstår situationer av hög belastning som är tunga både för patienter, anhöriga och för personalen. Det är viktigt att också i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid att det finns tillräckligt med personal. Trots att beredskap finns för enstaka situationer av hög belastning, behövs det åtgärder som inriktas på hela servicekedjan för att belastningen av jourmottagningen ska kunna hanteras. Valvira hänvisar till SHM:s rekommendation Kvalitet och patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård och jourverksamhet  och påpekar att alla patienter bör få en triagebedömning inom cirka 10 minuter och en läkarbedömning på mindre än 2 timmar. Det är också skäl att beakta den ökande integrationen av social- och hälsovården.

Anmälningar av risksituationer (s.k. HaiPro-anmälningar) behandlas systematiskt vid båda enheter. För att vidareutveckla enheternas egenkontroll uppmuntrar tillsynsmyndigheterna vårdpersonalen att sammanställa alla olika källor av patientsäkerhetsdata (t.ex. beslut av patientförsäkringen och tillsynsmyndigheterna samt uppgifter från patientombud) och med jämna mellanrum behandla dem som en helhet tillsammans med hela personalen.

Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena i den planenliga tillsynen över social- och hälsovården. Valvira och regionförvaltningsverken genomför år 2017 totalt ca 40 gemensamma sammankomster inom ramen för verkställandet av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.


Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019
Följ upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

 

Mer information på Valvira:

Keijo Oikarinen, överinspektör
tfn 0295 209 430

fornamn.efternamn(at)valvira.fi


Mer information på Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Aino Mäkitalo, överinspektör för hälso- och sjukvård
tfn 0295 016 542

Jaana Mäkelä, regionförvaltningsöverläkare
tfn 0295 016 172

fornamn.efternamn(at)avi.fi

2.5.2017 Arbetsfördelningen av jourverksamheten har preciserats gällande barnpatienter.