Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Jouren vid Kuopio universitetssjukhus ingriper effektivt i riskhändelser – samjouren dock inte ordnad dygnet runt

Jouren vid Kuopio universitetssjukhus ingriper effektivt i riskhändelser – samjouren dock inte ordnad dygnet runt

5.4.2017 09:45 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Östra Finland gjorde i oktober ett styrnings- och utvärderingsbesök till jouren vid Kuopio universitetssjukhus (KUS). Under besöket utvärderades organisationen, klient- och patientsäkerheten och verksamhetspraxis vid enheten.

Universitetssjukhusets jour i Kuopio fungerar endast nattetid som samjour

Lagstiftningen förutsätter att jouren dygnet runt ska ordnas som samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården. Enligt tillsynsmyndigheternas åsikt uppfyller jouren vid Kuopio universitetssjukhus inte helt de krav som ställs i lagstiftningen, eftersom den endast nattetid fungerar som samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården, inte dygnet runt som bestämmelserna förutsätter.

-    Valvira fortsätter med tillsynen till denna del, säger Valviras överinspektör Anna-Maija Liedenpohja.

-    Tillsynen genomförs i en tät dialog med representanter för universitetssjukhuset.

Effektiv behandling av riskhändelser främjar patientsäkerheten

I jourverksamheten vid Kuopio universitetssjukhus behandlas riskhändelser på ett effektivt sätt: metoderna för behandlingen är skriftligt dokumenterade, och riskhändelserna analyseras omsorgsfullt. För att vidareutveckla egenkontrollen uppmuntrar tillsynsmyndigheterna vårdpersonalen att behandla anmärkningar, klagomål och riskhändelser som en sammankopplad helhet. På det sättet kan enhetens personal tillsammans hitta orsakerna bakom händelserna och vid behov förbättra sina processer.

Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena i den planenliga tillsynen över social- och hälsovården under åren 2016–2017. Valvira och regionförvaltningsverken genomför år 2017 totalt ca 40 gemensamma sammankomster inom ramen för verkställandet av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Följ verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

Mer information på Valvira:

Anna-Maija Liedenpohja, överinspektör
tfn 0295 209 454
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

Tuula Tarkiainen, regionförvaltningsöverläkare
tfn 0295 016 910
fornamn.efternamn(at)avi.fi