Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Industrialkohol och dess användning

Industrialkohol och dess användning

31.12.2018 16:15

Valviras anvisning 9/2018

Industrialkohol och dess användning (pdf)

Denna anvisning innehåller de mest centrala bestämmelser och direktiv som följs vid användningen av industrialkohol. Anvisningen grundar sig på alkohollagen (1102/2017) som trädde i kraft den 1.3.2018 och förord-ningar som har givits med stöd av den.

Mer information:

alkoholi(at)valvira.fi