Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ifjol fick över tjugo yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka sin rätt att utöva yrke

Ifjol fick över tjugo yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka sin rätt att utöva yrke

11.2.2021 10:30 / Meddelande

Valvira har de senaste åren givit allt fler yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka deras återkallade yrkesrättigheter. År 2020 kunde 23 yrkesutbildade personer få sina yrkesrättigheter helt eller delvis tillbaka, jämfört med 23 personer år 2019. År 2019 var motsvarande siffra 24.

Trots att ett betydande antal yrkesutbildade personer fick sina rättigheter tillbaka, avslogs över 40 procent av ansökningarna. I fjol behandlade Valvira 56 ansökningar som gällde återställande av rätt att utöva yrke eller avlägsnande av begränsning.

”Återställande av rättigheter grundar sig på ett utförligt övervägande. Personen som ansöker om att återfå sina yrkesrättigheter bör visa att det inte längre finns en orsak för återkallandet eller begränsningen av rättigheterna. Hen kan vara tvungen att ansöka om återställande flera gånger innan vi kan fatta ett positivt beslut”, berättar Kirsi Liukkonen, gruppchef vid Valvira.

Enligt Liukkonen kan rätten att utöva yrke begränsas eller fråntas helt, om det är motiverat med hänsyn till klient- och patientsäkerheten.

”Bakom ligger oftast orsaker med en anknytning till personens hälsotillstånd eller missbruk av rusmedel, brister i yrkeskunskaper eller beteende som är olämpligt av något annat skäl.”

”Det positiva är att vi under de senaste åren har kunnat återställa fler återkallade eller begränsade yrkesrättigheter än tidigare. Med uppmuntrande tillsyn och ändamålsenlig
vård har många yrkesutbildade personer lyckats återställa hälsan och sin förmåga att utöva sin profession.”

I fjol fråntogs sammanlagt 100 yrkesutbildade personer helt sin rätt att utöva yrke. År 2019 var antalet 104.

Ärenden som gäller begränsning, återkallande och återställande av rätt att utöva yrke behandlas av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid Valvira. Nämnden behandlar även ärenden som gäller förbud att använda yrkesbeteckning och skriftliga varningar.

Mer information:

Kirsi Liukkonen, gruppchef, 0295 209 428

 

Samma antal med infograf

 

Figur: Beslut som fattats av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i ärenden om begränsningar, återkallande, varningar och ansökningar totalt per yrkesgrupp 2018–2020.