Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Iakttagande av förbud och begränsningar som gäller användning av tandamalgam

Iakttagande av förbud och begränsningar som gäller användning av tandamalgam

30.10.2018 13:21

Valviras anvisning 25/2018

Iakttagande av förbud och begränsningar som gäller användning av tandamalgam (pdf)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) N:o 1102/2008 (EUR-Lex - 32017R0852 – EN – EUR-Lex, den s.k. kvicksilverförordningen) föreskrivs det bl.a. om åtgärder och krav som gäller kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar för säkerställande av en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Kvicksilverförordningen är förpliktande och den har tillämpats som sådan från och med 1.1.2018 i EU:s samtliga medlemsstater.

Till 24 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har en ny 4 mom. fogats, enligt vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar iakttagandet av de i artikel 10.1 och 10.2 i kvicksilverförordningen föreskrivna förbuden och begränsningarna som gäller användning av tandamalgam. Lagändringen har trätt i kraft 1.9.2018.

Mer information

jurist Milla Wartiovaara
tfn 0295 209 425
fornamn.efternamn@valvira.fi