Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Granskningen av verksamheten på Kuppis sjukhus framskrider

Granskningen av verksamheten på Kuppis sjukhus framskrider

6.4.2016 11:59 / Nyhet

Granskningen av verksamheten på de psykiatriska avdelningarna på Kuppis sjukhus framskrider: Valvira förrättade tillsammans med Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland en andra inspektion av Kuppis sjukhus 23.3.2016. Under inspektionen granskades verksamheten vid allt som allt sex avdelningar och bl. a. tillräckligheten av de åtgärder som vidtagits sedan den interna granskningen år 2013 utreddes.

– Det har genomförts rikligt med utvecklingsåtgärder på Kuppis under 2014-2015, berättar Valviras medicinalråd Markus Henriksson. – Man har fäst uppmärksamhet på avdelningarnas ledarskap och de resurser som står till ledarskapets förfogande.

Utvecklingsåtgärderna har fortsatt även efter det att bristerna i avdelningens verksamhet lyftes fram i februari 2016.

– I det här skedet förefaller läget på avdelningarna tillräckligt  med tanke på patientsäkerheten, konstaterar Henriksson. – Så väl sjukhusets som Åbo stads ledning har förbundit sig till att saken utreds, ställs till rätta och upprätthålls även under kommande organisationsförnyelser.

Utöver Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utreder även polisen och Fimea sjukhusets verksamhet. Exakta slutledningar över vad som skett på sjuhuset och till vilken del egentillsynen inte har fungerat kan göras först efter att myndighetsutredningarna har blivit klara.

Valvira förrättade tillsammans med Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland en första inspektion av avdelning G1 på Kuppis sjukhus 24.2.2016. Syftet med inspektionen var att säkerställa den omedelbara patientsäkerheten. Under inspektionen konstaterades att det inte fanns behov av omedelbara myndighetsåtgärder så som avbrytande av avdelningens verksamhet.

Läs mera:
Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri (19.2.2016)

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, enhetschef, medicinalråd
tfn. 0295 209 401
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

Jaska Siikavirta, chef för social- och hälsovårdsenheten
tfn 0295 018 113
fornamn.efternamn(at)avi.fi