Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fungerande vårdprogram behövs för behandling av kroniskt trötthetssyndrom

Fungerande vårdprogram behövs för behandling av kroniskt trötthetssyndrom

5.9.2017 10:51 / uppdaterad 5.12.2017 11:34 / Nyhet

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) har under den senaste tiden behandlats både i traditionella och sociala medier. Det mest framträdande symtomet är trötthet som pågått längre än sex månader och som betydligt försämrar patientens funktionsförmåga. CFS är svår att diagnostisera, eftersom inga symtom är kännetecknande enbart för CFS. Diagnosen ställs utgående från intervju med patienten och genom uteslutande av andra sjukdomar.

Behov av enhetliga vårdrekommendationer

I Finland har man tills vidare inte fastställt några enhetliga riktlinjer för diagnostisering och behandling av CFS-patienter. Det finns dock ett behov av mer detaljerade anvisningar: i brist på adekvat kunskap delar patienterna information via sociala medier och kan på det sättet bli utsatta för experimentella behandlingar och eventuella skadliga biverkningar av dem. Trots att tillräcklig evidensbaserad kunskap om sjukdomen saknas finns det ett stort antal internationella anvisningar om behandlingen av CFS.

Förutom riktlinjer för behandlingen av CFS bör man i vårt land skapa ett fungerande vårdprogram för patienterna som baserar sig på primärvården och en husläkare. I hela landet bör man säkra tillgången till sådana vårdformer, vilkas effekt och säkerhet grundar sig evidensbaserad kunskap som erhållits genom aktuell och högkvalitativ medicinsk forskning. För närvarande blir en del patienter utan den vård som de behöver.

Valvira har hittills begränsat en läkares rätt att utöva yrket i samband med behandling av kroniskt trötthetssyndrom. Valvira fattade sitt beslut om att begränsa rätten att utöva yrke för att säkerställa patientsäkerheten: läkaren hade inlett sådana experimentella behandlingar för sina patienter som inte är allmänt godtagna och medicinskt sett tillräckligt motiverade, och som äventyrade patientsäkerheten. Vid behandlingen av patienterna hade det också använts läkemedel som inte är indicerade för CFS, men som kan ge allvarliga biverkningar.

Valvira ingriper i den verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, om den äventyrar patientsäkerheten. Det är inte Valviras uppgift att utvärdera olika vårdmetoder.

Mer information:

Kirsi Liukkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 428

Tarja Holi, direktör
tfn 0295 209 400

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Uppdaterad 5.12.2017: Formuleringen som gäller vårdformer har preciserats.