Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Förvaltningsdomstolens beslut angående inledningstidpunkten för studier för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förvaltningsdomstolens beslut angående inledningstidpunkten för studier för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

25.5.2018 14:25 / Nyhet

På basis av förvaltningsdomstolens beslut 18.5.2018 ändrar Valvira sin tolkning i ärendet som behandlats i offentligheten och som gällde studier som pågått över 10 år.

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får man inte tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke med studeranderättigheter, om mer än tio år har förflutit sedan studierna inleddes. Valvira har i sin tolkning beaktat s.k. tillgodoräknade studier.

Beslutet som utfärdats av Valvira i ärendet har överklagats hos förvaltningsdomstolen, som meddelat sitt beslut i ärendet. Förvaltningsdomstolen har upphävt Valviras beslut i ärendet. Valvira kommer inte att överklaga förvaltningsdomstolens beslut, utan rättar omedelbart sin tolkning i detta ärende.

I fortsättningen kommer Valvira att tolka 10-årsregeln på så sätt, att studierna har inletts vid den tidpunkt då studierna som leder till ifrågavarande yrke har inletts. Om studier som hör till ett annat yrke alltså har tillgodoräknats för examen, beaktas dessa studier inte när inledningstidpunkten för studierna bedöms. Om personen däremot har studerat för samma yrke på två separata universitet, anses studierna ha inletts vid den tidpunkt då studierna har inletts vid det första universitetet.

Valvira gör på tjänstens vägnar behövliga rättelser i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och meddelar dessa rättelser till de personer som saken gäller.

Personer vilkas ansökan om registrering av studeranderättigheter har avslagits på grund av tillgodoräknade studier ombeds att kontakta Valvira. Dessa personer kan skicka e-post till adressen terhikki@valvira.fi

Mer information
Direktör Jussi Holmalahti
tfn 0295209500
fornamn.efternamn@valvira.fi