Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Förpackningspåskrifter på alkoholdrycker

Förpackningspåskrifter på alkoholdrycker

14.10.2020 14:00

Valviras anvisning 4/2020

Förpackningspåskrifter på alkoholdrycker (pdf)

Förpackningspåskrifterna på alkoholdrycker ska planeras och utformas med iakttagande av kraven i alkohol- och livsmedelslagen. I denna anvisning presenteras ett sammandrag av kraven på förpackningspåskrifterna för alkoholdrycker samt en etikettmall. Den här anvisningen ersätter Valviras anvisning 8/2018, daterad 21.1.2018, om förpackningspåskrifter på alkoholdrycker. De ändringar som nu har gjorts ersätter Valviras anvisningar ”Användning av beteckningar som hänvisar till finskhet på alkoholdryckers förpackningar 16.2.2005 Dnr 73/43/2005” och ”Påskrifter på alkoholdrycker med kundens egen etikett 8.2.2005 Dnr 72/43/2005”. Samtidigt kompletteras anvisningarna om angivande av ursprungsland för alkoholdrycker och deras primära ingredienser och bl.a. kraven på angivande av alkoholhalt och användningen av hälsopåståenden för vissa produkter preciseras.

Denna anvisning bygger i första hand på Europaparlamentets och rådets förordning 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Det har varit obligatoriskt att tillämpa förordningen sedan december 2014. Lager av livsmedel som släppts ut på marknaden eller märkts före den 13 december 2014 och som inte uppfyller kraven i denna förordning kan saluföras tills de är slutsålda.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna innehåller språkkrav och krav gällande livsmedelspartiets kod. Dessa krav beskrivs också i denna anvisning.

Den här anvisningen behandlar endast obligatoriska påskrifter på förpackningar. Produktens tillverkare kan alltid välja att berätta mer om sin produkt än lagen kräver, men även den informationen måste vara sanningsenlig och får inte vilseleda kunden.

Även följande anvisningar från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) innehåller information om förpackningspåskrifterna på alkoholdrycker. Anvisningarna finns på Valviras webbplats: www.valvira.fi.

  • Förpackningspåskrifter för vinförpackningar
  • Anvisning om alkoholreklam
  • Namn på vinbaserade alkoholdrycker

Mer information:

alkoholi(at)valvira.fi