Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Förhandsutvärderingen av kommunala beslut bör förbättras

Förhandsutvärderingen av kommunala beslut bör förbättras

18.6.2018 13:27 / Nyhet

Regionförvaltningsverken, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) samt Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut ett styrningsbrev till kommunerna om förfarandet för förhandsutvärdering (EVA) och påminner om att förfarandet baserar sig på lagstiftning.

Syftet med EVA-förfarandet är att säkerställa att man redan på förhand utvärderar vilka effekter kommunala beslut har på invånarnas välfärd och hälsa. Förfarandet syftar till ökad transparens i planeringsarbetet och beslutsfattandet i kommunerna.

Datainsamlingen om hälsofrämjande aktiviteter i kommunerna (TEA) som sköts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att EVA-förfarandet inte allmänt har tagits i bruk i kommunerna efter år 2011. Uppgifter om EVA-förfarandet har samlats in från kommunernas ledning sedan år 2011, då förfarandet blev lagstadgat.

Servicestrukturreformen inom social- och hälsovården innebär att främjandet av välfärd och hälsa kommer att bedrivas i samarbete mellan kommunen och landskapet och att helhetsansvaret kvarstår hos kommunen. Kommuner bör säkerställa att de har den sakkunskap som behövs för att främja välfärd och hälsa och att arbetet ligger i fokus vid den kommunala verksamheten.

Regionförvaltningsverken har till uppgift att övervaka hur EVA-förfarandet genomförs inom regionen. Regionförvaltningsmyndigheterna anordnar i samarbete med andra aktörer EVA-utbildning för kommunerna och landskapen inom sitt område. Mer information om dessa tillställningar kommer senare att finnas på adresserna www.avi.fi, www.kuntaliitto.fi ja www.thl.fi.  Regionförvaltningsverken utvärderar behovet av styrning och tillsyn även kommunvis inom sina områden.

Tillsynen över främjandet av välfärd och hälsa som en helhet utgör en del av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården. Regionförvaltningsverken ansvarar för styrningen av och tillsynen över främjandet av välfärd och hälsa. Valvira styr regionförvaltningsverken i syfte att samordna verksamhetsprinciper och förfaringssätt och åstadkomma enhetlig beslutspraxis. Tillsynen över främjandet av välfärd och hälsa inriktas på EVA-förfarandet, rådgivningstjänster för asylsökande samt förebyggande hälsotjänster för barn och unga. Du kan följa upp hur tillsynsprogrammet framskrider på Twitter, hashtag #sotevalo18.

Läs mer:
Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018 https://www.valvira.fi/documents/18502/1556403/Sote_valvontaohjelma_paivitys_2018_sve.pdf/6cc1a453-68ee-926c-4789-b2b451c32eb9

Mer information:
Irja Hemmilä, överinspektör
tfn 0295 209 531
fornamn.efternamn@valvira.fi