Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet

Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet

6.10.2016 13:36

Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet, beslut (pdf)

Valviras anvisning 3/2016
Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet – Sjukdomsalstrande mikrober (pdf)

I anvisningen presenteras verksamhetssätt för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningarna som levererar hushållsvatten i situationer där man befarar eller vet att det har kommit sjukdomsalstrande mikrober i hushållsvattnet. I bilaga 1 till anvisningen finns en tabell över mikrober som indikerar intestinal kontaminering respektive mikrober som har orsakat vattenburna epidemier, och i bilaga 2 bruksanvisningar för hushållsvatten medan en kokuppmaning råder.

Valviras anvisning 4/2016
Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet – Radioaktiva ämnen (pdf)

I anvisningen presenteras skyddsåtgärder som ska vidtas i den tidiga fasen av en nödsituation med strålrisk respektive i den intermediära fasen för att trygga hushållsvattnets kvalitet. Syftet med skyddsåtgärderna är att säkerställa att befolkningen exponeras så lite som möjligt för radioaktiva ämnen i hushållsvattnet.

Valviras anvisning 5/2016
Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet – Blågrönalger och toxiner som de alstrar (pdf)

I anvisningen presenteras åtgärdsgränser och verksamhetssätt för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningarna som levererar hushållsvatten i situationer där råvattnet tas ur vattendrag med blågrönalger.  I anvisningen berättas det när för vattenanvändarna ska informeras om blågrönalger och toxinerna som de alstrar, hälsoeffekterna från toxinerna, användningsbegränsningar och distribution av reservvatten.

Valviras anvisning 6/2016
Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet – Kommunikation (pdf)

I anvisningen presenteras en kommunikationsplan, parterna som ska informeras särskilt samt informering i störningssituationer. I anvisningen berättas det praktiskt om telefonrådgivning, givande av intervjuer och hur informationstillfällen arrangeras. I anvisningen ges exempel på varningsmeddelanden och presenteras meddelandemallar för perioder med mikrobiologisk kontaminering, översatta till flera olika språk.

Bilagor, meddelandemallar:

Bilaga 1. Meddelandemall för kokuppmaning (Word)
Bilaga 2. Meddelandemallar på finska (Word)
Bilaga 3. Meddelandemallar på svenska (Word)
Bilaga 4. Meddelandemallar på engelska (Word)
Bilaga 5. Meddelandemallar på estniska (Word)
Bilaga 6. Meddelandemallar på ryska (Word)
Bilaga 7. Meddelandemallar på arabiska (Word)
Bilaga 8. Meddelandemallar på somaliska (Word)
Bilaga 9. Meddelandemallar på kurdiska (Word)
Bilaga 10. Meddelandemallar på turkiska (Word)
Bilaga 11. Meddelandemallar på dariska (Word)
Bilaga 12. Meddelandemallar på farsiska (Word)
Bilaga 13. Meddelandemallar på thai (Word)
Bilaga 14. Meddelandemallar på lettiska (Word)
Bilaga 15. Meddelandemallar på franska (Word)
Bilaga 16. Meddelandemallar på polska (Word)
Bilaga 17. Meddelandemallar på nordsamiska (Word)
Bilaga 18. Meddelandemallar på enaresamiska (Word)
Bilaga 19. Meddelandemallar på koltasamiska (Word)
Bilaga 20. Meddelandemallar på norska (Word)

Mer information:

Jaana Kilponen
överinspektör
tfn 0295 209 621