Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Föreskrift om egenkontroll samt blankett för egenkontroll av småbarnspedagogiken publicerade

Föreskrift om egenkontroll samt blankett för egenkontroll av småbarnspedagogiken publicerade

20.1.2021 13:00 / Nyhet

Valvira har utfärdat en föreskrift om att utarbeta en egenkontroll för småbarnspedagogiken samt för dess innehåll och uppföljning. Utöver föreskriften har Valvira tillsammans med regionförvaltningsverken utarbetat en blankett och en anvisning för planering av egenkontroll.

I föreskriften som utfärdats av Valvira definieras centrala minimikrav för småbarnspedagogikens klientsäkerhet och kvalitet. Planen för egenkontroll är en beskrivning av hur egenkontrollen produceras vid respektive enhet för småbarnspedagogiken och genom självkontrollen säkras att alla arbetstagare verkar enhetligt enligt gemensamt överenskommen praxis. Kommunen som ansvarar för att arrangera tjänsten kan även utnyttja planen för egenkontroll i sin egen övervakning.

Tillsyn av tillsynsmyndigheten ersätter inte egenkontroll

Egenkontroll är grunden till klientsäkerhetsarbetet. Myndighetstillsynen stödjer och främjar egenkontroll på många sätt genom styrning, tillsyn och utbildning. När egenkontrollen misslyckats och tillsynsmyndigheten ingriper i verksamheten utgör ingripandet och kommunikationen en viktig del av att utveckla egenkontrollen.

Valvira styr tjänsteproducenter till att som del av egenkontrollen skapa en enhetlig praxis för hur påminnelsesvar, klagomål och tillsynsbeslut hanteras samt iakttas i utvecklingen av verksamheten.

Behöver du hjälp av egenkontrollen?

Privata och offentliga tjänsteproducenter av småbarnspedagogik är alltid skyldiga att se till att tjänsten är högklassig och säker. Privata tjänsteproducenter av småbarnspedagogik ska göra upp en skriftlig plan för egenkontroll för att säkra den småbarnspedagogiska verksamhetens ändamålsenlighet, säkerhet och kvalitet. Den nu publicerade blanketten tas i bruk i samband med följande uppdatering av planen för egenkontroll.
I början av året arrangerar Valvira och regionförvaltningsverken kurser om föreskriften och den därtill hörande blanketten för privata tjänsteproducenter och ansvariga personer inom småbarnspedagogik samt för kommunernas tillsynsmyndigheter. Valvira upprätthåller en webbplats över vanliga frågor och svar gällande egenkontroll.

Läs mer:

Egenkontroll inom småbarnspedagogiken (valvira.fi)

Mer information:

Valvira:

Satu Räsänen, överinspektör
tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

Mirja Kivikangas, överinspektör för bildningsväsendet
tfn 0295 018 669
​​​​​​​fornamn.efternamn@avi.fi