Innehållspresentatör

null Föreskrift 1/2014 - Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg

Föreskrift 1/2014 - Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg

30.6.2014 15:03

Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning (Finlex)

Med egenkontroll avses åtgärder för säkerställande av kvaliteten och klientsäkerheten som serviceproducenten vidtar på eget initiativ så att verksamheten uppfyller dels de kvalitetskrav som ställs i lagstiftning och tillståndsvillkor, dels de kvalitetskrav som serviceproducenten själv ställer på sin egen verksamhet. Egenkontrollen utgör en del av verksamhetsenhetens kvalitetsledning och bygger på riskhantering.

Med plan för egenkontroll avses en beskrivning av verksamhetsenhetens processer och rutiner och dokumentering som ska säkerställa och förbättra servicekvaliteten och klientsäkerheten.

Planen för egenkontroll ska utarbetas i samarbete mellan verksamhetsenhetens ledning och personalen.

En uppdaterad enhetsspecifik plan för egenkontroll ska finnas till allmänt påseende vid verksamhetsenheten så att klienterna, deras anhöriga och alla som är intresserade av enhetens egenkontroll kan läsa den utan att separat behöva begära detta.

En ny serviceproducent ska utarbeta en plan för egenkontroll inom sex månader från det att den nya enheten har inlett sin verksamhet.

Planen för egenkontroll ska uppdateras när det sker ändringar i verksamheten som anknyter till servicens kvalitet och klientsäkerheten.

Denna föreskrift gäller all privat socialservice som avses i lagen om privat socialservice (922/2011) samt sådana socialvårdstjänster för äldre som produceras av en kommun eller ett samarbetsområde och om avses i 2 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012). Föreskriften tillämpas också på privat barndagvård enligt lagen om barndagvård (36/1973) inklusive privat familjedagvård. Denna föreskrift tillämpas inte på sådana offentliga eller privata hälso- och sjukvårdstjänster om vilka det finns särskilda bestämmelser om egenkontroll och planering av kvalitetsledningen och patientsäkerheten.

Med privat socialservice avses de former av socialservice som nämns i 17 § i socialvårdslagen (710/1982) och i anslutning till ordnandet av dessa den professionella handledning och rådgivning inom det sociala området som en enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning. Föreskriften gäller både tillstånds- och anmälningspliktig socialservice.

Offentliga tjänster för äldre innefattar de tjänster som avses i socialvårdslagen (710/1982), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), lagen om missbrukarvård (41/1986) samt mentalvårdslagen (1116/1990), då dessa tillhandahålls för äldre personer.

Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller tills vidare.

Med denna föreskrift upphävs den föreskrift som Valvira utfärdat 10.2.2012, Dnr 7754/03.03/2011.

Valvira ger handledning och råd i tillämpningen av denna föreskrift.

Mer information:

jurist Riitta Husso, tfn 0295 209 324
e-post: förnamn.efternamn@valvira.fi