Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förbud att sälja klickcigaretter till tre tobaksbolag

Förbud att sälja klickcigaretter till tre tobaksbolag

10.1.2017 10:25 / Nyhet

Valvira har 28.12.2016 meddelat tre tobaksbolag beslut om förbud att sälja eller på annat sätt överlåta smaksatta cigaretter, eller s.k. klickcigaretter. Tobaksbolagen ska iaktta förbudet inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Tobaksbolagen har samtidigt ålagts att på egen bekostnad dra in klickcigaretterna från marknaden. Beslutet om förbud är Valviras slutliga beslut i ärendet.

Innan beslutet om förbud fattades meddelade Valvira de aktuella tobaksbolagen ett temporärt förbud att sälja klickcigaretter. Två tobaksbolag överklagade förbudet genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol avbröt genom ett uppskovsbeslut verkställigheten av det temporära förbudet för dessa två tobaksbolag fram till 31.3.2017. På grund av uppskovsbeslutet har två tobaksbolag för närvarande inte ett verkställbart beslut som skulle hindra bolagen från att sälja klickcigaretter till näringsidkare.

Den process som anhängiggjorts vid förvaltningsdomstolen gäller inte frågan om huruvida näringsidkare får sälja klickcigaretter till konsumenter: processen gäller enbart rätten för de tobaksbolag som anfört besvär att sälja klickcigaretter. Enligt Valviras uppfattning har det varit förbjudet att sälja klickcigaretter till konsumenter från och med 15.8.2016, när den nya tobakslagen trädde i kraft. Tobaksbolagen har en annan åsikt om detta.

Valvira är inte den behöriga myndigheten att övervaka försäljningen till konsumenter: myndigheten som övervakar tobaksförsäljningen i den kommun där säljplatsen är belägen har självständig behörighet att övervaka försäljningen till konsumenter och att till denna del tolka tobakslagen. Valviras ståndpunkt är att klickcigaretter enligt det som ovan anförts inte får säljas till konsumenter. Enligt Valviras uppfattning är både innehållet i lagen och lagstiftarens avsikt tydliga: ingen övergångsperiod har föreskrivits för detaljförsäljning av klickcigaretter.

Mer information:

Jonna Aaltonen, jurist
tfn 0295 209 620
fornamn.efternamn(at)valvira.fi