Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förbättrad registrering och identifiering av begränsningsåtgärder i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda

Förbättrad registrering och identifiering av begränsningsåtgärder i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda

15.8.2019 11:15 / Nyhet

Valvira utredde år 2017 tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda som ett led i den systematiska tillsynen över social- och hälsovården. Utredningen omfattar totalt 455 (110 offentliga, 345 privata) boendeenheter och enheter som erbjuder institutionsvård inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda för år 2017 samt 469 (128 offentliga, 341 privata) enheter för år 2018.

Utredningsresultaten tyder på att verkställigheten av de lagändringar som trädde i kraft år 2016 har framskridit och att klienternas rättskydd har blivit bättre. Begränsningsåtgärderna identifieras och registreras bättre än tidigare. Verksamhetsenheterna har också hittat olika sätt att stödja klientens självbestämmanderätt och minska användningen av begränsningsåtgärder.

Ju större enhet, desto fler begränsningsåtgärder

Begränsningsåtgärder användes i 70 % av de enheter som ingick i utredningen. Antalet begränsningsåtgärder var desto fler ju större enheten var, vilket gällde både offentliga och privata enheter. I privata enheter hade antalet begränsningsåtgärder ökat med 34 procent jämfört med år 2015. I fråga om offentliga tjänster var förändringarna små. Resultaten ska dock tolkas med beaktande av de lagändringar som trädde i kraft år 2016: gällande lag innehåller begränsningsåtgärder som tidigare inte har betraktats som begränsning. Trots att användningen av begränsningsåtgärder delvis har ökat i antal kan man av materialet inte dra den slutsatsen att begränsningsåtgärder tillgrips oftare än tidigare. Det är sannolikt att registreringen efter lagändringen preciserats och åtgärderna identifieras bättre än förut. Det bör också beaktas att sådana situationer uppstår i verksamhetsenheterna där det är motiverat och nödvändigt att använda begränsningsåtgärder för att trygga klientens eller andra personers hälsa och säkerhet.

Användning av begränsningsåtgärder förutsätter ett beslut. Ett skriftligt, överklagbart beslut ska utfärdas t.ex. om regelbunden och långvarig användning av begränsande anordningar eller klädesplagg under de dagliga rutinerna samt om rörelsefrihet under övervakning. Ett beslut som införs i journalhandlingarna ska utfärdas t.ex. om fasthållande, kroppsvisitation och kortvarig avskildhet. Vissa utmaningar förekommer fortfarande i att känna igen skillnaderna mellan olika lagstadgade beslutsförfaranden, trots att situationen blivit bättre jämfört med resultaten av föregående utredning.

Klar förbättring i verksamhetsenheternas skriftliga anvisningar

Samtliga verksamhetsenheter som ingick i utredningen inskolar sin personal och ger anvisningar om de rutiner som tillämpas vid enheten för att säkerställa de utvecklingsstördas förutsättningar att klara sig på egen hand och för att säkerställa att deras självbestämmanderätt tillgodoses. Skriftliga anvisningar fanns i 84 % av enheterna, vilket är en klar förbättring: år 2016 hade endast 17 % av enheterna skriftliga anvisningar.

Stärkande av självbestämmanderätten och ett ändamålsenligt bruk av begränsningsåtgärder utgör en del av verksamhetsenhetens egenkontroll, och rutinerna kring dem ska införas i planen för egenkontroll. Syftet med den lagstadgade planen för egenkontroll är att ge information om hur man vid enheten säkerställer att tjänsterna tillhandahålls på ett högkvalitativt och klientsäkert sätt. Målet för egenkontrollen är att personalen kontinuerligt utvärderar sitt eget agerande, hör klienterna och de anhöriga i frågor som gäller kvalitet och klientsäkerhet samt beaktar klientresponsen när verksamheten utvecklas.

I fråga om självbestämmanderätten ska planen för egenkontroll innehålla följande:

  • på vilka konkreta sätt stärks klienternas självbestämmanderätt i det dagliga arbetet
  • principer för användning av begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att garantera klientsäkerheten
  • handlingssätt för användning och registrering av begränsningsåtgärder
  • handlingsregler för användning av begränsning och begränsande anordningar

Läs mer:

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda år 2017 (tills vidare endast på finska)

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda år 2016

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016-2019

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Mer information:

Mari Saramaa, överinspektör
tfn 0295 209 342

Sari Vuorilampi, överinspektör
tfn 0295 209 316

fornamn.efternamn(at)valvira.fi