Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fertilitetsbehandlingar gavs år 2016 vid drygt tjugo vårdenheter

Fertilitetsbehandlingar gavs år 2016 vid drygt tjugo vårdenheter

30.5.2017 08:55 / Nyhet

Fertilitetsbehandlingar gavs i slutet av år 2016 vid sammanlagt drygt 20 verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården i Finland. Av dessa tillhörde 10 den offentliga hälso- och sjukvården och 11 var privata enheter. Inom den offentliga hälso- och sjukvården gavs fertilitetsbehandlingar vid fem universitetssjukhus och fem centralsjukhus. De privata fertilitetsklinikerna var belägna i de största städerna. Under den tid som lagen om assisterad befruktning har varit i kraft, dvs. från början av år 2007, har tio fertilitetskliniker upphört med sin verksamhet eller fusionerats med andra fertilitetskliniker.

Tjänsterna som tillhandahölls varierade. Som snävast bestod de av insemination, eller konstbefruktning med egna könsceller. Omfattande tjänster täcker behandlingar med donerade könsceller och överföringar av embryon, nedfrysning av ägg- och sädesceller samt embryodiagnostik.

Antalet donatorer av könsceller har vuxit något

Det viktigaste syftet med lagen om assisterad befruktning är att säkerställa rättigheterna för de barn som föds med hjälp av assisterad befruktning. Enligt lagen har en person som har sitt ursprung i donerade könsceller eller donerat embryo utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få veta sin biologiska förälders eller sina biologiska föräldrars identitet. För detta ändamål samlas uppgifterna om donatorer i Valviras Luoteri-register. Uppgifter om donatorer har inte samlats in systematiskt innan lagen om assisterad befruktning trädde i kraft.

Efter att lagen trädde i kraft år 2007 minskade antalet finländska spermadonatorer drastiskt till drygt 10 %, men har under årens lopp åter så småningom börjat växa. År 2016 var de finländska donatorernas andel redan 46 % av samtliga donatorer. Utländska spermadonationer kommer huvudsakligen från spermabanker i Danmark som har avtal med kliniker i Finland. Under den tid som lagen om assisterad befruktning har varit i kraft har antalet donatorer av äggceller vuxit någorlunda jämnt från drygt 100 år 2007 till över 300 donatorer år 2016.

Över 2 500 fertilitetsbehandlingar år 2016

Majoriteten av behandlingarna som utfördes med donerade könsceller genomfördes år 2016 med donerade sädesceller (närmare 2 000 behandlingar). Cirka 500 behandlingar genomfördes med donerade äggceller och cirka 100 med embryon, där båda sädesceller var donerade. År 2016 behandlades ensamstående kvinnor och kvinnopar endast på privata fertilitetskliniker, och för dem utfördes totalt drygt 1 000 behandlingar.

En betydande del av donerade könsceller och embryon förstörs när vårdbehovet upphört. Med samtycke av dem som donerat könsceller och embryon kan celler och embryon även sparas och utnyttjas för forskningsändamål.

Läs mer:
Information om assisterad befruktning på Valviras webbplats

Mer information:

Tarja Vainiola, överinspektör
tfn 0295 209 502

fornamn.efternamn(at)valvira.fi