Tillbaka till föregående sida

En uppdatering för år 2018 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats – allt större fokus på egenkontroll

En uppdatering för år 2018 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats – allt större fokus på egenkontroll

14.12.2017 17:03 / Nyhet

Uppdateringen för år 2018 av riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019 har publicerats. I tillsynsprogrammets del II anges tillsynsobjekten för den planenliga tillsynen år 2018. Även programmets del I har kompletterats och innehåller nu Valviras nya servicelöfte och den aktuella patient- och klientsäkerhetsstrategin (Statsrådets principbeslut) som publicerades sommaren 2017.

–    Tillsynsmyndigheterna, alltså Valvira och regionförvaltningsverken, fastställer tillsammans varje år på basis av en riskbedömning vilka tillsynsobjekt som väljs ut för den planenliga tillsynen, berättar planeringschef Hanna Toiviainen.

–    Tyngdpunkten för tillsynen ligger vid sådana objekt där riskerna för klient- och patientsäkerheten bedöms vara störst. Kunskapsunderlaget för bedömningen bygger framför allt på material som sammanställts av Institutet för hälsa och välfärd, som svarar för statistikföringen och forskningen på området.

Tillsynsobjekten i programmet för år 2018 är:

  1. arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten
  2. tillgång till icke-brådskande vård och tidsfristerna för barnskydd samt för kompletterande och förebyggande utkomststöd
  3. boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården
  4. hälso- och sjukvården för fångar samt försvarsmaktens hälsovård
  5. främjande av välfärd och hälsa
  6. tjänster för personer med funktionshinder
  7. tjänster för äldre som ges i hemmet

Arbetsfördelningen och centraliseringen inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten, hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmaktens hälsovård samt tjänsterna för personer med funktionshinder är nya objekt i tillsynsprogrammet för år 2018. I fråga om de övriga objekten fortsätter den programenliga tillsynen från år 2017.

-    Främjandet av välfärd och hälsa som helhet innefattar tillsynen över att asylsökande har tillgång till mödra- och barnrådgivning, vilket är ett helt nytt tillsynsobjekt för oss. Vi börjar med att säkra kunskapsunderlaget som behövs för tillsynen, och fattar därefter beslut om vilka tillsynsmetoder som kommer att användas, säger Toiviainen.

Ett flertal reformer pågår som bäst inom social- och hälsovården. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova inleder sin verksamhet 1.1.2020 tillsammans med de nya landskapen. Samtidigt genomgår social- och hälsovårdens servicesystem en genomgripande förändring. Landskapsreformen och servicestrukturreformerna kommer att återspeglas kraftigt även i tillsynen. Tillsynen kommer alltmer att fokuseras på proaktiva metoder, och klientorienteringen stärks. Det genomgående temat för all myndighetstillsyn genom hela programperioden är att främja, stödja och säkerställa egenkontrollen, dvs. det arbete, som verksamhetsenheterna gör för klient- och patientsäkerheten.

–    Egenkontrollen och att främja, stödja och säkerställa den kommer att tas upp på alla styrnings- och utvärderingsbesök som ordnas under året samt vid alla regionala sammankomster och workshopar.

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019 fastställer de strategiska huvudmålen för Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet för regeringsprogramperioden och anger insatsområdena för varje år. Tillsynsprogrammet utgår från de mål som anges i regeringsprogrammet och den fortsatta verkställigheten. Under tillsynsprogramperioden fokuseras den planenliga tillsynen på att stärka integrationen av social- och hälsovården genom tillsyn över servicestrukturer samt vård- och omsorgskedjor. Samtidigt är man beredd att avvärja de risker för klient- och patientsäkerheten som eventuellt uppstår under förändringsskedet.

Information förmedlas aktivt om hur verkställigheten av tillsynsprogrammet framskrider. Tillsynsåtgärder som vidtas år 2018 kan följas upp till exempel på Twitter (#sotevalo18) samt på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser.

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (pdf)

Mer information:

Hanna Toiviainen, enhetschef, planeringschef (tillsynsprogrammet i allmänhet)
tfn 0295 209 619
@HKToiviainen
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Dela denna sida