Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Egenkontroll av tidsfrister för utkomststöd

Egenkontroll av tidsfrister för utkomststöd

17.6.2016 14:57

Valviras anvisning 10/2016

Egenkontroll av tidsfrister för utkomststöd

Syftet med denna anvisning är att påkalla kommunernas uppmärksamhet vid hur egenkontrollen genomförs i samband med serviceprocessen för utkomststöd. Kommunerna ska genom egenkontroll se till att de lagstadgade tidsfristerna iakttas under år 2016 samt i fråga om beviljande och utbetalning av förebyggande och kompletterande utkomststöd, även i fortsättningen. Anvisningen är avsedd som stöd när egenkontrollen tas i bruk inom serviceprocessen för utkomststöd, och syftet är att säkerställa, att denna service fungerar enligt lagen. Om kommunernas egenkontroll inte räcker till för att säkerställa iakttagandet av de lagstadgade tidsfristerna vidtar tillsynsmyndigheten behövliga åtgärder.