Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Egenkontroll av tidsfrister för barnskydd

Egenkontroll av tidsfrister för barnskydd

17.6.2016 14:52

Valviras anvisning 9/2016

Egenkontroll av tidsfrister för barnskydd

Syftet med denna anvisning är att påkalla kommunernas uppmärksamhet vid att tidsfristerna för barnskyddet är absoluta och att vägleda kommunerna i att utveckla egenkontrollen av tidsfristerna och i att identifiera och förebygga sådana risker som har lett till överskridningar. Ansvaret för att tidsfristerna iakttas enligt lagen ligger primärt hos kommunerna själva med de medel som egenkontrollen erbjuder. Om kommunernas egenkontroll inte räcker till för att säkerställa iakttagandet av de lagstadgade tidsfristerna kommer tillsynsmyndigheten att vidta behövliga åtgärder.