Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Du som utexamineras som yrkesperson inom social- och hälsovården ska omedelbart efter utexamineringen göra en ansökan om legitimation

Du som utexamineras som yrkesperson inom social- och hälsovården ska omedelbart efter utexamineringen göra en ansökan om legitimation

9.5.2022 15:30 / Nyhet

Det är viktigt för en person som utexamineras till ett legitimerat yrke inom hälso- och sjukvården eller socialvården att ansöka om legitimation hos Valvira omedelbart efter utexamineringen. Utan legitimation har en studerande rätt att sköta en yrkesutbildad persons uppgifter endast under 30 dagar efter utexamineringen. För att arbetet ska fortsätta utan avbrott, krävs det att personen fått legitimation från Valvira inom denna tidsfrist.

Valviras mål är att behandla ansökningar om legitimation enligt en sådan tidtabell att arbetet inte avbryts. Det finns dock skäl att bereda sig på avbrott, om utexamineringen skett utomlands. Om en person blivit utexaminerad i en annan EU/EES-stat, behandlar Valvira i regel ansökningarna inom 30 dagar från det att ansökan inkommit. Detta är dock inte alltid möjligt.

"En ansökan om legitimation jämte bilagor behandlas och bedöms omsorgsfullt. Ofta behövs tilläggsutredningar kring bilagorna. Det förekommer också situationer då ansökan måste behandlas i tillsynsnämnden för yrkesutbildade personer", säger gruppchef Maarit Mikkonen.

Ansökningarna behandlas i den ordning som de inkommer, begäranden om brådskande behandling beaktas inte. Den lagstadgade behandlingstiden är 3–4 månader.

Arbetsgivare, kontrollera en nyrekryterad persons rättigheter och kompetens

Arbetsgivarna är skyldiga att i samband med rekryteringen säkerställa att yrkesutbildade personer och studerande har tillräcklig kompetens och rätt att sköta uppgiften när arbetet inleds. Rättigheterna för en person som rekryteras kan kontrolleras antingen ur Valviras register över yrkesutbildade personer JulkiTerhiki eller JulkiSuosikki. En studerande får arbeta endast under ledning och övervakning och måste därför ha en utsedd handledare.

I registren över yrkesutbildade personer registreras yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, medicine studerande som studerat fyra och fem år samt odontologie och farmacie studerande. Valvira registrerar inte andra personer som studerar till ett legitimerat yrke. Sådana är till exempel sjukskötare.  Arbetsgivaren ska då ur studieuppgifterna kontrollera att personen har avlagt två tredjedelar av sin examen med godkänt resultat och att hen är inskriven vid en läroanstalt.

Mer information:

Maarit Mikkonen, gruppchef, 0295 209 561

Kirsi Liukkonen, gruppchef, 0295 209 428

Läs mer:

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården (valvira.fi)

Registret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (julkiterhikki.valvira.fi)