Innehållspresentatör

null Diskussionsarena bidrog till tillsynen över hemtjänster för äldre

Diskussionsarena bidrog till tillsynen över hemtjänster för äldre

23.5.2018 10:07 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland ordnade 21.5.2018 en regional sammankomst i Uleåborg, en s.k. diskussionsarena för klienter, där äldre som anlitar tjänster som ges hemma fick möjlighet att direkt påverka utvecklingen av tillsyn och styrning. Innehållet i och kvaliteten hos vården och omsorgen diskuterades livligt under sammankomsten.

Deltagarna kom med idéer bland annat om uppsökande seniorarbete samt vilka uppgifter som skulle kunna skötas av en rådgivningsbyrå för seniorer och en äldreombudsman. Resurser och dimensioneringen av omsorgspersonal var de viktigaste frågorna ur klientsynvinkel, när hemtjänsterna diskuterades.

Tillsynsmyndigheterna fick värdefull erfarenhetsexpertis av klienter, som kan utnyttjas när tillsynseffekten övervägs. Samtidigt synliggjorde diskussionsarenan hemvårdsklienternas behov av kunskap om tillsynen och klientens rättigheter och bidrog till en ökad växelverkan mellan fältet och tillsynsmyndigheterna.

Diskussionsarenan i Uleåborg är en fortsättning på den serie av klientsammankomster som Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar under årets lopp. I år ordnas ett tiotal regionala diskussionsarenor för att involvera klienter som anlitar tjänster för funktionshindrade och hemtjänster för äldre. Vid sammankomsterna diskuteras bl.a. beslutsfattande som gäller klienten, klient- och patientsäkerheten och egenkontrollen. Följande diskussionsarena ordnas i Seinäjoki 12.6.2018 och gäller tjänster för funktionshindrade.

Diskussionsarenorna genomförs som en del av Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården. Du kan följa upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter, hashtag #sotevalo18.

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018

 

Mer information på Valvira

Elina Uusitalo, överinspektör

Tfn 0295 209

fornamn.efternamn(at)valvira.fi
 

Mer information på regionalförvaltningsverket

Marja-Leena Lantto, överinspektör

Tfn. 0295 017 576

fornamn.efternamn(at)avi.fi