Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Detaljhandel med alkoholdrycker

Detaljhandel med alkoholdrycker

8.3.2018 14:40

Valviras anvisning 5/2018

Detaljhandel med alkoholdrycker (pdf)

Denna anvisning behandlar försäljning av alkoholdrycker i detaljhandeln.
Till uppgifterna för Valvira som centralt ämbetsverk hör enligt alkohollagen styrning, samordning och utveckling av regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och tillsyn, produktion av informations-, statistik- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt tillsyn över detaljhandeln med och serveringen av alkoholdrycker och tillsynen över reklamen för och marknadsföringen av alkoholdrycker i hela landet och på sådana luftfartyg som har finsk nationalitet.

Syftet med anvisningen är att förbättra fullföljandet av de allmänna mål som ställs i alkohollagen. Anvisningen är avsedd som ett hjälpmedel för företagare som bedriver detaljhandel med alkohol samt anställda i branschen.

Anvisningen beaktar den totalreform av alkohollagen som genomförts och den har utarbetats i samråd med regionförvaltningsverken och Päivittäistavarakauppa ry - Dagligvaruhandeln rf. Anvisningen kommer att uppdateras under våren 2018 med innehållet i statsrådets samt social- och hälsovårdsministeriets förordningar och preciseras utgående från praktisk erfarenhet.

Denna anvisning ersätter från och med 1.3.2018 Valviras anvisning 1/2016 Detaljhandel med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer.

Mer information och anvisningar som gäller detaljhandel med alkoholdrycker finns på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser www.valvira.fi och www.avi.fi.

Mer information ges av överinspektör Juuso Nieminen, e-postadress:
alkoholi@valvira.fi