Innehållspresentatör

null Den planenliga tillsynen över socialvården framskrider på många fronter

Den planenliga tillsynen över socialvården framskrider på många fronter

19.6.2017 09:45 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken (RFV) inriktar sin planenliga tillsyn enligt det riksomfattande tillsynsprogrammet på valda insatsområden som årligen väljs utgående från en riskbedömning. Insatsområdena för tillsynen över socialvården år 2017 är

 - tjänster för äldre som ges i hemmet
 - tidsfristerna för barnskydd samt för kompletterande och förebyggande utkomststöd
 - boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården
 - tillgodoseendet av självbestämmanderätten inom omsorger om utvecklingsstörda.

Valvira ja RFV bedömer och analyserar data som samlats ur olika källor och beslutar sedan på basis av analysen vilka tillsyns- och/eller styrningsåtgärder som behövs.

Regionala skillnader i tillgången till tjänster för äldre

Tillsynsmyndigheterna har granskat verkställandet av äldreomsorgslagen utgående från det material som samlats av Institutet för hälsa och välfärds (THL) kommunenkät om social service. Brister observerades i tjänster för äldre som ges hemma, i tjänster som ges dygnet runt samt i tillräckligheten av och kvaliteten på hemservice och närståendevård. Av materialet framgick bl.a. att de boende i betydligt mer än hälften (62 %) av kommunerna måste vänta över 3 månader på att få en permanent plats i boendeservice med heldygnsomsorg. Det framgick också att stora regionala skillnader förekommer i den tid inom vilken en äldre person vanligen får den icke-brådskande socialservice som beviljats. Brister framkom även i beslutsprocessen om beviljad service, trots att förfaringssätten kring beslutsprocessen har förbättrats.

Regionförvaltningsverken inleder tillsynen över beslutsprocessen i fråga om tjänster för äldre inom sina områden, och Valvira och regionförvaltningsverken ordnar i november-december regionala möten som gäller tjänster som ges hemma hos äldre. Vid mötena behandlas bl.a. aktuella frågor kring tillsynen inom regionerna, resultaten av kommunenkäten och verkställandet av egenkontrollen. Tillsynsmyndigheterna fortsätter att bereda tillsynsåtgärder för de verksamhetsenheter som ger tjänster i hemmet genom att kartlägga riskenheter med brister t.ex. i beslutsfattandet, vård- och serviceplaner, planen för egenkontroll eller den individuella planen för läkemedelsbehandling som ska justeras halvårsvis.

Styrnings- och utvärderingsbesök till boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården

Tillsynsmyndigheterna har bedömt situationen av boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården på basis av det material som erhållits av verksamhetsberättelserna som lämnats in av privata producenter av socialvårdstjänster. Av materialet framgick att närmare 20 % av enheterna saknar anvisningar om hur klienternas självbestämmanderätt ska stärkas.

Tillsynsmyndigheterna kommer under juni-september 2017 att göra sex styrnings- och utvärderingsbesök till boendeenheter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Besöken görs till enheter som bl.a. inte har en anvisning om stärkandet av självbestämmanderätten, och där många olika begränsningsåtgärder är i bruk. Därtill ordnas regionala möten, där observerade problem behandlas.

Integrationen av social- och hälsovårdens jour framskrider

Ändringarna i jourverksamheten i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen trädde i kraft i början av året. Lagen förutsätter att socialjour ska tillhandahållas senast från och med 1.1.2018, både i anslutning till enheter för omfattande jour dygnet runt inom hälso- och sjukvården och i anslutning till en mer begränsad samjour för den specialiserade sjukvården och primärvården.

Valvira och regionförvaltningsverken har fortsatt med de styrnings- och utvärderingsbesök till socialvårdens jourenheter som inleddes redan år 2016. I vissa delar av landet fungerar redan gemensamma jourenheter med många olika aktörer inom social- och hälsovården. I andra delar av landet är verksamheten ännu under planering. Under styrnings- och utvärderingsbesöken har man fäst uppmärksamhet både vid integrationen av social- och hälsovården, men också vid avsaknaden av egenkontrollplaner vid enheter för socialjour samt vid att tjänsterna ska vara så lättillgängliga som möjligt.

Behandlingstiderna inom barnskyddet i huvudsak på god nivå

Valvira och regionförvaltningsverken har sedan år 2014 utövat tillsyn över tidsfristerna inom barnskyddet utgående från material som THL har samlat in från kommunerna. Enligt materialet som nu behandlas (oktober 2016 – mars 2017) har behandlingstiderna för barnskyddsärenden inte blivit längre, trots att antalet ärenden har ökat. Bedömningen av servicebehovet inleddes i 98 procent av fallen inom lagstadgade sju vardagar. Bedömningarna av servicebehovet slutfördes i 94 procent av fallen inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader. Antalet kommuner där behandlingstiderna var längre hade dock ökat något jämfört med föregående datainsamling.

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar tidsfristerna för barnskyddet i första hand genom att styra och stödja kommunernas egenkontroll. Styrnings- och utvärderingsbesök görs till sådana kommuner som väcker oro över att barnens och familjernas rättsskydd inte tillgodoses, eller att klientsäkerheten kan äventyras. I dessa kommuner hade tidsfristerna kontinuerligt och upprepade gånger överskridits och antalet överskridningar var stort antingen procentuellt sett eller i fråga om antal. Valvira och regionförvaltningsverken planerar som bäst hur tillsynen verkställs. Enligt en preliminär bedömning kommer tillsynen denna gång att inriktas på 64 kommuner.

Läs mer:
Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019
Följ verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör, Valvira
tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
puh. 0295 016 206

Satu Syrjälä, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
tfn 0295 016 944

Aija Ström, chef för social- och hälsovårdsenheten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 0295 018 593

Pirjo Mäkeläinen, chef för social- och hälsovårdsenheten, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 581

Sari Husa, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 361 och Marjut Eskelinen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376 (äldreomsorg), Regionförvaltningsverket i Lappland

Nina Siro-Södergård, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 114, fornamn.efternamn(at)avi.fi

Tiina Ronkamo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 130,

fornamn.efternamn(at)avi.fi