Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den nya blanketten för egenkontrollplan från socialservicen är konkret

Den nya blanketten för egenkontrollplan från socialservicen är konkret

22.12.2022 14:15 / uppdaterad 29.12.2022 12:45 / Nyhet

Valvira har uppdaterat blanketten för socialservicens plan för egenkontroll. Den uppdaterade blanketten styr och stöder hur serviceproducenter inom socialvård genomför egenkontroll och hur tjänsterna ordnas i välfärdsområdena.

Utarbetande av en plan för egenkontroll är en skyldighet för serviceproducenter inom socialvården, och planen ska utarbetas för alla socialvårdstjänster, såsom barnskydd, tjänster för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Egenkontroll ska genomföras som del av organiseringen och produktionen av uppgifter och tjänster

Egenkontrollen är en systematisk kvalitetskontroll som utförs av serviceproducenten själv och som ingår i ordnandet och produktionen av tjänsterna både i förväg och i efterhand. I egenkontrollen betonas serviceproducenternas eget ansvar för att verksamheten är ändamålsenlig och syftet är att säkerställa att tjänsterna är lagliga, tillgängliga, kontinuerliga, säkra och högklassiga samt att kunderna behandlas jämlikt. Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten när tjänsterna tillhandahålls. Egenkontrollen baserar sig på den riskhantering som genomförs i verksamhetsenheten där serviceprocesserna bedöms ur kvalitetssynpunkt samt ur klient- och patientsäkerhetens synvinkel. 

Varje verksamhetsenhet ska göra upp en skriftlig plan för egenkontroll. Planen för egenkontroll ska utarbetas och uppdateras i samarbete mellan verksamhetsenhetens ledning och personal. Planen ska vara framlagd för kunderna och deras närstående i verksamhetsenheten.

Den nya blankettmodellen mer konkret

I den uppdaterade blankettmodellen för planen för egenkontroll beskrivs mer konkret än tidigare vad egenkontrollen av tjänsterna innebär och hur den ska genomföras.

Inom socialvårdstjänsterna ska uppmärksamhet fästas vid att stärka klientens självbestämmanderätt, och principer och praxis som gäller detta antecknas i planen för egenkontroll. I och med att läkemedelslagen trädde i kraft i april 2022 ska de begränsade läkemedelsförråd vid enheter för serviceboende inom socialvården och enheter för serviceboende med heldygnsomsorg, för vilka en privat serviceproducent har tillstånd eller som en offentlig verksamhetsenhet har anmält antecknas i verksamhetsenhetens plan för egenkontroll. Hälsoskyddslagen förpliktar enheterna att identifiera och följa upp risker som medför sanitära olägenheter för verksamheten samt att planmässigt förebygga olägenheter. Däremot kräver lagen om smittsamma sjukdomar att verksamhetsenheter inom socialvården systematiskt ska bekämpa infektioner som anknyter till vård och enhetens ledare ska följa förekomsten av mikrober och se till att infektionerna stävjas och bl.a. att klienter och personal skyddas.

I planen för egenkontroll ska också anges till vem klienten kan lämna in en anmärkning om hen är missnöjd med tjänstens kvalitet eller det bemötande hen fått samt hur eventuella korrigerande åtgärder i anknytning till egenkontroll kommer att vidtas med anledning av anmärkningen.

En uppdaterad blankett för plan för egenkontroll hittar du här (doc) (valvira.fi)

Mer information:

Överinspektör, Elina Uusitalo, 0295 209 334

29.12.2022 Uppdaterad länken till den svenskspråkiga blanketten.