Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Datakvalitet är avgörande vid databaserad tillsyn – erfarenheter från Valviras och THL:s experiment

Datakvalitet är avgörande vid databaserad tillsyn – erfarenheter från Valviras och THL:s experiment

26.8.2022 15:30 / Nyhet

Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde i samarbete ett nytt slags försök för att undersöka möjligheterna med databaserad tillsyn av mentalvård och missbrukarvård för barn och unga.

Syftet med databaserad tillsyn är att tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna allt mer ska bygga på systematisk analys av information och riskbedömning. Det gör det möjligt att förutse problem inom social- och hälsovården, bättre stödja serviceproducenternas och huvudmännens egenkontroll och ingripa i problem i ett tidigare skede.

Syftet med Valviras och Institutet för hälsa och välfärds test var att visa nyttan av AI-algoritmer inriktning av tillsynen och prognostisering av sådana riskfaktorer och brister i kvaliteten på tjänsterna som påverkar patient- och klientsäkerheten. I testet utnyttjades Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsstatistik, Valviras barnskyddsenkät från 2019 samt material från Institutet för hälsa och välfärds barnskyddsregister, Vårdanmälningsregistren och FPA:s data om läkemedelsbehandling.

Möjligheter till bredare användning av tillsynsstatistik

Utifrån granskningen av tillsynsstatistik och data från barnskyddsenkäten kunde det fastställas att fler tillsynsåtgärder behövdes vid barnskyddsenheter med stor barnomsättning och många restriktioner. Däremot kunde man i modelleringar med samtliga dataunderlag inte se några starka kopplingar mellan Vårdanmälningsregistrets uppgifter om diagnoser, ingrepp eller tvångsåtgärder och tillsynsnivåerna. Genom samkörning av flera dataunderlag kunde man alltså inte identifiera andra faktorer i anslutning till mentalvård och missbrukarvård för barn och ungdomar för att kunna göra riskbedömningar vid tillsynen.

Försöket visade att Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsstatistik skulle kunna analyseras och utnyttjas betydligt mer än vad som är fallet i dag. Visserligen krävde användningen av dataunderlagen manuell behandling. Utnyttjande av informationen i större skala vid tillsynen skulle därför kräva att uppgifterna inte behöver kompletteras eller bearbetas separat.

Viktiga lärdomar om förbättringsbehoven i dataunderlaget

Begränsningarna i det nuvarande dataunderlaget framstod tydligt i försöket. Analyserna försvårades till exempel av att en del av data var kommunbaserade och en del gällde verksamhetsenheter. Ett mer omfattande dataunderlag, särskilt exaktare data om de verksamhetsenheter som tillhandahåller tjänsterna, behövs för identifiering av riskerna för varje serviceproducent och verksamhetsenhet. Databaserad tillsyn kräver också nya metoder och roller i tillsynsarbetet.

Koncepttestet (Proof of Concept, PoC) av mentalvård och missbrukarvård för barn och ungdomar genomfördes som en del av projektet Valtava, först i Valviras projekt för databaserad tillsyn och senare i projektet för dataproduktion för och av tillsynen.

​​​​Mer information:

Petri Huovinen, utvecklingschef, 0295 209 340

Slutrapporten om koncepttestet på Valviras webbplats (pdf, endast på finska).

Projektet Valtava på sidorna om programmet Toivo på Valvira.fi.