Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Coronaviruspandemin och adoptionsverksamheten

Coronaviruspandemin och adoptionsverksamheten

14.9.2020 10:56 / Nyhet

Coronaviruspandemin har bromsat upp adoptionsverksamheten i hela världen, särskilt till följd av reserestriktioner till målländerna. Pandemisituationen har också begränsat myndigheternas verksamhet i länder som överlåter barn till adoption och där elektronisk ärendehantering inte används i full utsträckning. Vissa faser i adoptionsprocessen kan inte genomföras på distans, utan förutsätter personliga kontakter, vilka varit begränsade under coronapandemin.

Omfattande restriktioner är fortfarande i kraft i målländerna. Extra utmaningar för hämtning av barn orsakas även av gällande reserekommendationer och karantänpraxis i Finland. Effekterna av pandemin återspeglas även direkt på vardagslivet för de barn som för närvarande befinner sig på institutioner i form av begränsade besök och fördröjningar i placeringen av barn hos adoptivfamiljer. 

Adoptionsnämndens åtgärder hittills

Adoptionsnämndens viktigaste uppgifter i pandemisituationen är att

  • övervaka att adoptionslagen och internationella konventioner iakttas också under undantagsförhållanden
  • följa adoptionstjänstorganens verksamhet och övervaka att eventuella anpassningsåtgärder är förenliga med Finlands adoptionslagstiftning och Haagkonventionen om internationella adoptioner 
  • samla in och förmedla kunskap till grund för samarbetet med olika myndigheter i att bedöma pandemins effekter 
  • erbjuda sig att samarbeta med centralmyndigheter i olika länder för att stärka verksamhetsförutsättningarna. 

Adoptionsnämnden har under våren och sommaren 2020 regelbundet träffat adoptionstjänstorganen och samlat in kunskap om adoptionssökandenas adoptionsprocesser och adoptionsmyndigheternas verksamhet i målländerna under den pågående pandemin. Nämnden har samlat in information om pandemisituationen och rekommenderade åtgärder bland annat från Permanent Bureau i Haag, som följer genomförandet av Haagkonventionen om adoption. 

I Finland uppföljs pandemisituationen av ett flertal ministerier som också är representerade i adoptionsnämndens sektion för internationella ärenden. På internationell myndighetsnivå är adoptionsnämnden den centrala aktören i pandemisituationen och nämnden planerar åtgärder tillsammans med andra länder som tar emot barn och med centralmyndigheterna i de målländer som samarbetar med Finland. 

Adoptionsnämnden har i juni 2020 lämnat en rapport till barnombudsmannen om sina observationer angående coronaepidemins konsekvenser för adoptionsverksamheten och tillgodoseendet av barnens rättigheter och kommer under september 2020 att även rapportera till den nationella barnstrategins corona-arbetsgrupp som tillsatts av statsrådet. 

Adoptionsnämndens huvudsakliga uppgift är att följa effekterna av coronasituationen och adoptionstjänstorganens verksamhet för säkerställande av att olika anpassningsåtgärder i samband med pandemin framför allt är förenliga med barnets bästa och att de motsvarar de krav som ställs av vår adoptionslag och internationella konventioner. 

Pandemisituationen har haft en omfattande inverkan på olika myndigheters verksamhet i olika länder och den har bromsat och försvårat placeringen av tusentals barn i sina adoptivfamiljer. Det viktigaste målet för myndigheterna är att på alla sätt trygga barnets bästa och säkerställa att de nödvändiga faserna i adoptionsprocessen kan genomföras. 


Mer information:

Irene Pärssinen-Hentula, socialråd, ordförande i adoptionsnämnden, tfn 0295 209 247
fornamn.efternamn(at)valvira.fi