Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Centraliseringsförordningen och jourförordningen fungerar på många håll

Centraliseringsförordningen och jourförordningen fungerar på många håll

8.8.2019 09:00 / Nyhet

Ett led i Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården är en systematisk tillsyn över verkställigheten av förordningarna om centralisering och jourverksamhet inom den specialiserade sjukvården. Centraliseringsförordningen och jourförordningen trädde i kraft 1.1.2018, och även den sista övergångsperioden har upphört i juli 2018.

Valvira och regionförvaltningsverken har i ett års tid följt situationen och i december 2018 beslutat att på vissa områden vidta egna åtgärder. Enligt tillsynsmyndigheternas bedömning har man rätt bra lyckats genomföra planeringen och samordningen av den nationella helheten, planeringen och samordningen av den regionala helheten som är en uppgift för universitetssjukhusdistrikten, samt centraliseringen på nationell nivå av vissa angivna funktioner inom den specialiserade sjukvården till färre än fem universitetssjukhus. På flera områden har man också på ett sätt som motsvarar kraven ordnat den specialiserade sjukvård som regionalt ska centraliseras till ett universitetssjukhus eller sjukhus på motsvarande nivå samt den övriga specialiserade sjukvården som ska centraliseras.

Inte helt smärtfritt

I vissa enheter har centraliseringen av den specialiserade sjukvården dock inte framskridit, och situationen har behövt utredas. Utredningarna har framför allt inriktats på sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdena för Kuopio universitetssjukhus och Uleåborgs universitetssjukhus. Dessutom utreder tillsynsmyndigheterna centraliseringssituationen för vissa ingrepp inom specialupptagningsområdena för Tammerfors, Åbo och Helsingfors universitetssjukhus. Regionförvaltningsverken har även inlett tillsynsärenden som gäller jourverksamheten på vissa områden.

Sjukvårdsdistrikten rapporterar om sin situation i fråga om verkställigheten av centraliserings- och jourförordningarna till en nationell koordineringsgrupp som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Koordineringsgruppen har till uppgift att bedöma innehållet i de utredningar som skickats av sjukvårdsdistrikten och vid behov starta förhandlingar och åtgärder separat med varje sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverken och Valvira har sina representanter i koordineringsgruppen, och tillsynsmyndigheterna kan inom ramen för sin behörighet inleda behövliga åtgärder utgående från utredningsresultaten. Koordineringsgruppen följer upp hur åtgärderna framskrider.

Läs mer

Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (finlex.fi)

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019
 

Mer information på Valvira:

Helena Mönttinen, enhetschef, tfn 0295 209 404
Tarja Holi, direktör, tfn 0295 209 400
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionalförvaltningsverken:

Mikko Floréen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 484, RFV i Södra Finland
Taija Liukkonen, överinspektör, tfn 0295 016 800, RFV i Östra Finland (fr.o.m. 12.8)
Sari Kemppainen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 017 350, RFV i Lappland
Ruut Virtanen, länsläkare, tfn 0295 018 000, RFV i Sydvästra Finland (fr.o.m. 21.8)
Niina Siirilä, chef för social- och hälsovårdsenheten, tfn 0295 018 563, RFV i Västra och Inre Finland
Jari Latvala, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 017 573, RFV i Norra Finland
fornamn.efternamn(at)avi.fi