Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Bristande läkarvård i serviceboende inom äldreomsorgen

Bristande läkarvård i serviceboende inom äldreomsorgen

11.12.2019 10:41 / Uutinen

Enligt tillsynsobservationer år 2019 har det förekommit brister i ordnandet av läkarvård i verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen. Kommuner/samkommuner har ansvaret för att ordna läkarvård för klienter i serviceboende för äldre. Kommunerna har också det primära ansvaret för tillsynen över de socialvårdstjänster som produceras i kommunen. Tillgången till läkarvård ska alltid basera sig på klienternas servicebehov.

Enligt Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsobservationer har brister förekommit i ordnandet av läkarvård för äldre personer i enheter för serviceboende. På grund av stora variationer i ordnandet av läkarvård, både mellan olika kommuner och mellan privata tjänsteproducenter, har klienterna inte erbjudits tjänster på lika villkor. Också i sin konkurrensutsättning har kommunerna tillämpat varierande förfaranden.

Kommunerna ansvarar för ordnandet av läkarvård – med klienternas servicebehov som utgångspunkt

Kommunerna/samkommunerna har ansvaret för att ordna läkarvård för äldre klienter i serviceboende. Om tjänsterna produceras av en privat aktör ska kommunen/samkommunen avtala med tjänsteproducenten om ordnandet av läkarvård. Vetskap om vad som avtalats om läkartjänster hjälper kommunerna att verkställa sitt tillsynsansvar: kommunen övervakar den socialservice som produceras inom dess område och ansvarar för att den tillhandahålls på ett ändamålsenligt sätt.

Ordnandet av läkarvård i enheter inom serviceboende avgörs alltid utifrån klienternas behov. Läkarvård ska finnas tillgänglig när klienter behöver sådan. Läkarvård enbart i form av distanskonsultationer räcker inte till för att tillgodose patientens rättigheter.

Med tanke på klientsäkerheten och tillgången till hjälp i rätt tid är det särskilt viktigt att säkerställa, att en medicinsk bedömning av vårdbehovet och nödvändig medicinsk diagnostisering samt regelbunden uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandlingen utförs på behörigt sätt.

 

Läs mer:

Valviras och regionförvaltningsverkens inspektionsbesök i äldreboenden – likartade problem upprepades på många ställen (Valviras webbnyhet 18.3.2019)

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands styrningsbrev till kommunerna (februari 2019)

Ordnande av läkarvård för äldre i serviceboende (valvira.fi)

 

Mer information:

Reija Kauppi, jurist
tfn 0295 209 429

Mervi Tiri, överinspektör
tfn 0295 209 341

fornamn.efternamn(at)valvira.fi