Innehållspresentatör

null Brexit och effekterna på beviljande av rätt att utöva yrke i Finland

Brexit och effekterna på beviljande av rätt att utöva yrke i Finland

18.2.2019 11:27 / uppdaterad 6.8.2019 12:11 / Nyhet

Storbritannien (nedan UK) har 29.3.2017 anmält sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen enligt artikel 50 i EU:s grundfördrag. Detta innebär att om ett separat utträdesavtal inte uppnås före 30.3.2019 och om utträdesdatumet inte flyttas fram, kommer unionens primär- och sekundärlagstiftning inte längre att tillämpas på UK från och med 30.3.2019 (00:00 CET). Detsamma gäller också direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG, det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet), enligt vilket Valvira beviljar yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården rätt att utöva yrke.

Storbritannien skulle enligt sin ursprungliga anmälan lämna EU den 29 mars 2019. Fredagen den 5 april bad Storbritanniens premiärminister Theresa May en andra gång EU om tilläggstid. Stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna är beredda att förlänga tidsfristen till den 31 oktober 2019. Om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet kan utträder ske redan tidigare. I så fall träder utträdet i kraft i början av den månad som följer efter att avtalet ratificerats. Tills utträdet är Storbritannien ett vanligt medlemsland med alla de rättigheter och skyldigheter som det medför. 

Valvira meddelar som en allmän rekommendation till alla yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården som utexaminerats från UK och som önskar rätt att utöva sitt yrke också i Finland att ansöka om rätt att utöva yrke senast 31.10.2019. Du kan lämna in din ansökan till Valviras registratorskontor (PB 210, 00281 Helsingfors) och vid behov komplettera din ansökan i ett senare skede. Nedan hittar du närmare information om ansökan och de handlingar som ska bifogas till den.

Hälso- och sjukvård, Yrkesrättigheter, Ansökningsanvisningar, Utbildad i ett EU/EES-land och
Socialvård, Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlagts utomlands, Examen avlagd i en EU/ESS-stat

Enligt Valviras åsikt är UK efter genomförd Brexit från och med 31.10.2019 en stat utanför EU/EES-området, ett s.k. tredjeland, vilket innebär följande:

  1. Om examen har inletts och i sin helhet avlagts före 31.10.2019 är det fråga om en examen som avlagts i en annan EU/EES-stat. Om examen har avlagts 31.10.2019 eller därefter är det fråga om en examen som avlagts utanför EU/EES-området, dvs. i ett tredjeland. Ansökningsanvisningar finns här:
    Socialvård, Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlags utomlands, Examen avlagd utanför EU/EES-området
    Hälso- och sjukvård, Yrkesrättigheter, Ansökningsanvisningar, Utbildad utanför EU/EES-området
  2. När det gäller ett yrke eller en utbildning som inte regleras i UK, och sökanden vill fullgöra ett års yrkeserfarenhet för att kunna omfattas av den generella ordningen för erkännande, ska arbetserfarenheten skaffas i någon annan medlemsstat än UK där utbildningen och yrket inte är reglerade.
  3. Om studeranden 31.10.2019 eller därefter har genomfört 4 år eller 5 år av studier i medicin och vill få rätt att tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter med studerandestatus betraktas han eller hon som en person som studerar i ett tredjeland. Detta innebär att en medicine studerande tillfälligt kan vara verksam i läkaruppgifter i Finland efter att ha avlagt de studier som ingår i de 5 första studieåren och efter att personen dessutom har genomfört del 1 (kliniska färdigheter) av det tredelade förhöret som anordnas av Tammerfors universitet. Efter 31.10.2019 och därefter är det inte längre möjligt att få studeranderättigheter efter 4:e året av studierna.


Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör, tfn 0295 209 500
Maarit Mikkonen, enhetschef, tfn 0295 209 561 (anträffbar fr.o.m. 25.2.2019)

Webbsidan uppdaterades 6.8.2019