Tillbaka till föregående sida

Brexit och effekterna på beviljande av rätt att utöva yrke i Finland

Brexit och effekterna på beviljande av rätt att utöva yrke i Finland

18.2.2019 11:27 / Nyhet

Storbritannien (nedan UK) har 29.3.2017 anmält sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen enligt artikel 50 i EU:s grundfördrag. Detta innebär att om ett separat utträdesavtal inte uppnås före 30.3.2019 och om utträdesdatumet inte flyttas fram, kommer unionens primär- och sekundärlagstiftning inte längre att tillämpas på UK från och med 30.3.2019 (00:00 CET). Detsamma gäller också direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG, det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet), enligt vilket Valvira beviljar yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården rätt att utöva yrke.

Valvira meddelar som en allmän rekommendation till alla yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården som utexaminerats från UK och som önskar rätt att utöva sitt yrke också i Finland att ansöka om rätt att utöva yrke senast 29.3.2019. Du kan lämna in din ansökan till Valviras registratorskontor (PB 210, 00281 Helsingfors) och vid behov komplettera din ansökan i ett senare skede. Nedan hittar du närmare information om ansökan och de handlingar som ska bifogas till den.

Hälso- och sjukvård, Yrkesrättigheter, Ansökningsanvisningar, Utbildad i ett EU/EES-land och
Socialvård, Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlagts utomlands, Examen avlagd i en EU/ESS-stat

Enligt Valviras åsikt är UK efter genomförd Brexit från och med 30.3.2019 en stat utanför EU/EES-området, ett s.k. tredjeland, vilket innebär följande:

  1. Om examen har inletts och i sin helhet avlagts före 30.3.2019 är det fråga om en examen som avlagts i en annan EU/EES-stat. Om examen har avlagts 30.3.2019 eller därefter är det fråga om en examen som avlagts utanför EU/EES-området, dvs. i ett tredjeland. Ansökningsanvisningar finns här:
    Socialvård, Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlags utomlands, Examen avlagd utanför EU/EES-området
    Hälso- och sjukvård, Yrkesrättigheter, Ansökningsanvisningar, Utbildad utanför EU/EES-området
  2. När det gäller ett yrke eller en utbildning som inte regleras i UK, och sökanden vill fullgöra ett års yrkeserfarenhet för att kunna omfattas av den generella ordningen för erkännande, ska arbetserfarenheten skaffas i någon annan medlemsstat än UK där utbildningen och yrket inte är reglerade.
  3. Om studeranden 30.3.2019 eller därefter har genomfört 4 år eller 5 år av studier i medicin och vill få rätt att tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter med studerandestatus betraktas han eller hon som en person som studerar i ett tredjeland. Detta innebär att en medicine studerande tillfälligt kan vara verksam i läkaruppgifter i Finland efter att ha avlagt de studier som ingår i de 5 första studieåren och efter att personen dessutom har genomfört del 1 (kliniska färdigheter) av det tredelade förhöret som anordnas av Tammerfors universitet. Efter 30.3.2019 och därefter är det inte längre möjligt att få studeranderättigheter efter 4:e året av studierna.


Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör, tfn 0295 209 500
Maarit Mikkonen, enhetschef, tfn 0295 209 561 (anträffbar fr.o.m. 25.2.2019)

Dela denna sida