Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Blankett till arbetsgivare för anmälan om olämpligt förfarande hos yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården

Blankett till arbetsgivare för anmälan om olämpligt förfarande hos yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården

10.12.2021 09:30 / Nyhet

På sin webbplats har Valvira lagt ut en blankett med vilken arbetsgivare kan göra en anmälan, om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har handlat olämpligt.

Arbetsgivare har rätt att underrätta tillsynsmyndigheten om en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, när personens verksamhet enligt arbetsgivarens bedömning kan äventyra klient- eller patientsäkerheten. Först ska arbetsgivaren dock utan dröjsmål genom egenkontroll ingripa i personens olämpliga yrkesutövning. Vid behov kan arbetsgivaren, för att trygga patient- och klientsäkerheten, hänvisa personen till företagshälsovården, ändra personen arbetsuppgifter eller erbjuda personen kompletterande utbildning.  Om arbetsgivarens åtgärder inte är tillräckliga eller den anställda till exempel har sagt upp sig, är det motiverat att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Regionförvaltningsverket är den primära tillsynsmyndigheten.

Det är Valviras ansvar att utreda ärendet, om misstanken gäller nedsatt yrkesmässig funktionsförmåga hos en yrkesutbildad person, sådan yrkesutövning eller sådan bristande yrkesskicklighet som allvarligt äventyrar patient- och klientsäkerheten. Utifrån anmälan bedömer Valvira från fall till fall vilka utredningar och eventuella åtgärder som behövs. Valvira kan även överföra utredningen av ärendet till regionförvaltningsverket.

Mer information:

Mervi Koivuniemi, gruppchef, 0295 209 461
Kirsi Liukkonen, gruppchef, 0295 209 428

Mer information om anmälningar om yrkesutbildade personer inom socialvården (valvira.fi)

Mer information om anmälningar om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)