Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Beslutet om begränsning av läkaren Olli Polos rätt att utöva yrket gäller fortfarande

Beslutet om begränsning av läkaren Olli Polos rätt att utöva yrket gäller fortfarande

15.9.2017 09:27 / Nyhet

Tavastehus förvaltningsdomstol har 7.9.2017 upphävt den varning som Valvira 19.1.2015 tilldelat läkaren Olli Polo och återförvisat ärendet till Valvira för ny behandling. Valvira överväger att få ärendet prövat av högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut påverkar inte det beslut som fattats 4.9.2017 av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och som gäller begränsning av läkaren Polos rätt att utöva yrket: beslutet om begränsning av yrkesutövningsrätten gäller fortfarande.

Beslutet som fattats av Tavastehus förvaltningsdomstol baserar sig på att läkaren Polo tillställt förvaltningsdomstolen ny vetenskaplig utredning i saken (såsom dokumentation om olika medicinska forskningar) samt sådan ny utredning som Valvira inte haft kännedom om när verket har fattat sitt beslut. Förvaltningsdomstolen har i sitt beslut inte tagit ställning till patientsäkerheten av Polos yrkesutövning som varit grunden för den varning som Valvira tilldelat honom.

Valviras beslut grundar sig på synpunkter som hänför sig till patientsäkerheten. Valviras uppgift är inte att utvärdera medicinsk forskning eller att ta ställning till vårdrekommendationer.

Tillsynsärendet som gäller läkaren Polo har inletts vid Valvira i september 2013. Valvira mottog ett flertal anmälningar där Polo med sina vårdmetoder misstänktes äventyra säkerheten för sina patienter. Valvira genomförde en omfattande utredning i ärendet och skaffade bl.a. utlåtanden av tre separata sakkunniga. Efter en ingående utredning tilldelade Valvira Polo en skriftlig varning i januari 2015. Den skriftliga varningen ansågs vara motiverad på grund av att patientsäkerheten hade äventyrats.

Valvira har efter sitt beslut 19.1.2015 mottagit ett antal nya anmälningar om att läkaren Polo med sina egna vård- och behandlingsmetoder fortsättningsvis har äventyrat säkerheten för flera av sina patienter. Av denna anledning har Valvira fortsatt med sin tillsyn över Polo och skaffat en ansenlig mängd nya utredningar om Polos verksamhet (inkl. nya sakkunnigutlåtanden). På basis av en ny, omfattande utredning har nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården 4.9.2017 kommit fram till ett beslut om att i syfte att säkerställa patientsäkerheten begränsa Polos rätt att utöva yrket. I sitt beslut tar nämnden fortfarande inte ställning till vårdrekommendationerna om behandling av kroniskt trötthetssyndrom (CFS): i beslutet bedöms huruvida läkaren med sin medicineringspraxis och andra vård- och behandlingsmetoder har äventyrat sina patienters hälsa och säkerhet.

Läs mer:

Fungerande vårdprogram behövs för behandling av kroniskt trötthetssyndrom (5.9.2017)  

Mer information:

Kirsi Liukkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 428

fornamn.efternamn(at)valvira.fi