Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Beslut om vårdbegränsningar ska vara tydliga och medicinskt motiverade

Beslut om vårdbegränsningar ska vara tydliga och medicinskt motiverade

20.12.2019 14:14 / Nyhet

Att avstå från återupplivning eller intensivvård, att övergå till vård i livets slutskede eller andra vårdbegränsningar är viktiga medicinska vårdbeslut som ska vara baserade på en omsorgsfull medicinsk bedömning. Patienten ska ges tydlig och begriplig information om beslutets innebörd, och beslutet ska i mån av möjlighet fattas i samråd med patienten eller vårdnadshavaren till ett minderårigt barn. Om det inte är möjligt att diskutera saken med patienten ska ett samtal föras med patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller annan närstående person för att särskilt reda ut hur patienten själv hade velat bli vårdad.

Valvira rekommenderar att man i fråga om ett beslut att avstå från återupplivning (hjärt-lungräddning) använder den mest allmänt förekommande termen DNR-beslut. DNR-beslut utan beslut om annan vårdbegränsning innebär att patienten inte återupplivas vid hjärtstillestånd. DNR-beslutet utesluter inte andra vårdformer. Om andra vårdbegräsningar görs i samband med DNR-beslutet (till exempel att avstå från att inleda intensivvård), ska deras innehåll och medicinska grunder framgå av beslutet. Den behandlande läkaren bör på ett ändamålsenligt sätt fatta DNR-beslut innan en återupplivningssituation uppstår.

Tydliga journalanteckningar behövs

I journalhandlingarna ska det antecknas tillräckligt omfattande uppgifter som behövs för tryggande av att god vård ordnas, planeras, tillhandahålls och följs upp för en patient. Anteckningarna ska vara tydliga och begripliga. När anteckningarna görs får bara allmänt kända och godtagna begrepp och förkortningar användas.

Av beslutet om vårdbegränsning ska framgå innehållet i det samtal som förts med patienten eller dennes företrädare och deras åsikter samt vilka som deltagit i att fatta beslutet. Det ska finnas tydliga och entydiga journalanteckningar om hur vården och behandlingen begränsas. Om både DNR-beslut och beslut om att avstå från intensivvård fattas för patienten ska dessa journalföras separat.

Läs mer:

Vård i livets slutskede (Valvira.fi)

Rakenteinen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (Thl.fi) (på finska)


Mer information:

Riitta Pöllänen, överläkare
tfn 0295 209 458

fornamn.efternamn(at)valvira.fi