Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Behandlingstiderna för ansökningar om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården anges i lagstiftningen

Behandlingstiderna för ansökningar om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården anges i lagstiftningen

30.9.2019 09:54 / Nyhet

Antalet personer som studerar till läkare utomlands har ökat under de senaste åren, och Valvira får ofta frågor om behandlingstiderna för ansökningar om yrkesrättigheter av dem som utbildat sig till hälso- och sjukvårdsyrken i andra länder. Behandlingstiderna har fastställts i lagen och myndighetsresurserna är dimensionerade enligt dessa tidsfrister.

Valvira behandlar årligen över 20 000 ansökningar om skyddad yrkesbeteckning eller legitimation för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Dessutom inför Valvira årligen uppgifterna om ca 2 000 studerande i Terhikki-registret. Ansökningarna om yrkesrättigheter behandlas i den ordning de anländer.

Personer som utexaminerats från en läroanstalt till ett yrke inom hälso- och sjukvården får vara verksamma i uppgifter för en legitimerad yrkesutbildad person i 30 dagar efter utexamineringen under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person. Om denna tidsfrist på 30 dagar överskrids gör personen sig skyldig till olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården. I arbetsuppgifter för en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får endast sådana personer arbeta som beviljats legitimation av Valvira och som införts i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Valvira försöker behandla ansökningarna om legitimation för dem som studerat i Finland så snabbt, att dessa yrkesutbildade personer kan fortsätta att arbeta utan avbrott.

Behandlingstiden för ansökningar från yrkesutbildade personer som utexaminerats från andra EU-/EES-länder är 3–4 månader

Behandlingstiderna för ansökningar om yrkesrättigheter har fastställts i lagstiftningen, och myndighetsresurserna är dimensionerade enligt dessa angivna tider. Behandlingstiden för ansökningar från yrkesutbildade personer som utexaminerats från andra EU-/EES-stater är 3–4 månader. Behandlingstiden härrör från EU-direktivet och är samma i alla medlemsstater. Läkare som utbildats i en annan EU-/EES-stat hör enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv till det automatiska systemet för godkännande tillsammans med barnmorskor, sjukskötare, tandläkare och provisorer. Beslutet om rätt att utöva yrke ska meddelas senast tre månader efter det att alla nödvändiga handlingar har mottagits av Valvira. I Finland har behandlingstiden för ansökningarna införts i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Eftersom rätten att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter endast gäller under 30 dagar efter utexamineringen, och handläggningen av en ansökan för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med examen avlagd i en annan EU-/EES-stat tar 3–4 månader, ska både arbetsgivaren och den som utbildats i ett annat EU-/EES-land vara beredd på att anställningen avbryts. Enligt Valviras åsikt bör lagstiftningen ändras på så sätt att den tillfälliga rätten att vara verksam i en yrkesutbildad persons uppgifter förblir i kraft till dess att en ansökan som under den 30 dagar långa tidsfristen har behandlats. En ändring av författningen skulle möjliggöra oavbruten anställning för den nyutexaminerade personen, om legitimation beviljas.

Arbetsgivaren bör i samband med rekryteringen säkerställa, att den yrkesutbildade personen har rätt att vara verksam i uppgiften. Giltigheten av en yrkesutbildad persons rätt att utöva yrket kan kontrolleras i den offentliga informationstjänsten som förvaltas av Valvira. JulkiTerhikki innehåller för närvarande cirka 30 900 läkare, varav omkring 5 200 (cirka 17 %) har utländsk utbildning. År 2018 beviljades läkarlegitimation till 303 personer på basis av examen som avlagts i utlandet.


Läs mer:

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården / studerande (Valvira.fi)

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef
tfn 0295 209 561

fornamn.efternamn(at)valvira.fi