Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Bättre tillgodoseende av självbestämmanderätten för klienter inom omsorger om utvecklingsstörda

Bättre tillgodoseende av självbestämmanderätten för klienter inom omsorger om utvecklingsstörda

27.8.2020 10:00 / Nyhet

Valvira utredde år 2020 tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda. Utredningen baserar sig på årsberättelsedata som insamlats från verksamhetsenheterna samt på urvalsdata som insamlats i början av år 2019 från offentliga verksamhetsenheter. Materialet omfattar totalt 339 (77 offentliga, 262 privata) boendeenheter och enheter som tillhandahåller institutionsvård inom specialomsorger om utvecklingsstörda.

Resultaten av utredningen tyder på att verkställigheten av de lagändringar som trädde i kraft år 2016 har framskridit och att klienternas rättskydd har blivit bättre. Verksamhetsenheterna har hittat olika sätt att stödja klientens självbestämmanderätt och minska användningen av begränsningsåtgärder. Begränsningar identifieras och registreras bättre än tidigare. Rollen och uppgiften för verksamhetsenhetens lagstadgade team av sakkunniga ställer dock fortfarande utmaningar enligt utredningen.

Ju större enhet, desto fler begränsningsåtgärder

Begränsningsåtgärder användes i 74 % av de enheter som ingick i utredningen. Antalet begränsningsåtgärder var desto fler ju större enheten var. I privata enheter hade det relativa antalet begränsningsåtgärder ökat med 35 procentenheter jämfört med år 2015. I fråga om offentliga tjänster var förändringarna mindre, 17 procentenheter. Resultaten ska dock tolkas med beaktande av de lagändringar som trädde i kraft år 2016: gällande lag innehåller begränsningsåtgärder som tidigare inte har betraktats som begränsningar. Trots att användningen av begränsningsåtgärder delvis har ökat i antal kan man av materialet inte dra den slutsatsen att de tillgrips oftare än tidigare. Det är sannolikt att registreringsförfarandet har preciserats efter lagändringen och att begränsande åtgärder identifieras bättre än förut. Resultaten av utredningen tyder på att nödvändiga begränsningsåtgärder används på ett ändamålsenligare sätt än tidigare.

Användning av begränsningsåtgärder förutsätter ett beslut. Ett skriftligt, överklagbart beslut ska utfärdas t.ex. om regelbunden och långvarig användning av begränsande anordningar eller klädesplagg t.ex. under de dagliga rutinerna samt om rörelsefrihet under övervakning. Ett beslut som införs i journalhandlingarna ska fattas t.ex. om fasthållande, kroppsvisitation och kortvarig avskildhet. Vissa utmaningar förekommer fortfarande i att känna igen skillnaderna mellan olika lagstadgade beslutsförfaranden, trots att situationen blivit bättre jämfört med resultaten av tidigare utredningar.

Utmaningar i sakkunnigteamets roll och uppgifter

År 2019 tillfrågades respondenterna för första gången om sakkunnigteamet och dess sammansättning. Enligt lagen är en av förutsättningarna för begränsningsåtgärder att enheter ocn institutioner som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg har tillräcklig sakkunskap inom medicin, psykologi och socialt arbete för att genomföra och följa krävande vård och omsorg. Sakkunnigteamet ska känna till enheten och de boende. Teamet följer användningen av begränsningsåtgärder och fungerar som stöd för personalen när man i första hand överväger olika sätt att stödja självbestämmanderätten. I en fjärdedel av enheterna där begränsningsåtgärder användes saknades ett sådant sakkunnigteam som lagen förutsätter. Enligt utredningen förekom det utmaningar också i sakkunnigteamets sammansättning samt i att fastställa teamets roll och uppgifter.

Stärkande av självbestämmanderätten och ett ändamålsenligt bruk av begränsningsåtgärder samt rutiner i samband med dem utgör en del av verksamhetsenhetens egenkontroll. I planen för egenkontroll ska det införas på vilket sätt man i enheten säkerställer att tjänsterna tillhandahålls på ett högkvalitativt och klientsäkert sätt. Målet för egenkontrollen är att personalen kontinuerligt ska utvärdera sitt eget agerande, höra klienterna och de anhöriga i frågor som gäller kvalitet och klientsäkerhet samt beakta klientresponsen när verksamheten utvecklas.

I fråga om självbestämmanderätten ska planen för egenkontroll innehålla följande:

  • på vilka konkreta sätt stärks klienternas självbestämmanderätt i det dagliga arbetet
  • principer för användning av begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att klientsäkerheten ska kunna garanteras
  • handlingssätt för användning och registrering av begränsningsåtgärder
  • handlingsregler för användning av begränsning och begränsande anordningar

Läs mer:

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda år 2020 (tillsvidare endast på finska) (pdf)

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (finlex.fi)

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2020

Mer information:

Sari Vuorilampi, överinspektör
tfn 0295 209 316

Mari Saramaa, överinspektör
tfn 0295 209 342

fornamn.efternamn(at)valvira.fi