Innehållspresentatör

null Återkallande av ansökan om rätt att utöva yrke är avgiftsbelagt

Återkallande av ansökan om rätt att utöva yrke är avgiftsbelagt

24.6.2020 15:05 / Nyhet

Enligt social- och hälsovårdsministeriets nya avgiftsförordning som trädde i kraft 1.1.2020 tas en beslutsavgift ut för återkallad ansökan om rätt att utöva yrke. För återkallad ansökan tas en behandlingsavgift ut som utgör hälften av den egentliga beslutsavgiften, om ansökan anhängiggjorts efter 1.1.2020.

Återkallande av ansökan om rätt att utöva yrke har varit avgiftsfritt enligt den tidigare gällande avgiftsförordningen. Detta har i ett flertal fall lett till att en ansökan om yrkesutövningsrätt har återkallats innan beslut fattats i ärendet. På grund av att ansökan återkallats har sökandena inte fått ett överklagbart beslut i sitt ärende.

Läs mer:

Avgifter (Valvira.fi)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (1498/2019)

Mer information:

Mervi Koivuniemi, enhetschef
tfn 0295 209 461

Jenni Kangas, enhetschef (från och med 22.7.2020)
tfn 0295 209 532

E-post: fornamn.efternamn(at)valvira.fi