Innehållspresentatör

null Arbetsgivare inom det sociala området bör kontrollera de anställdas yrkesrättigheter i JulkiSuosikki

Arbetsgivare inom det sociala området bör kontrollera de anställdas yrkesrättigheter i JulkiSuosikki

18.9.2018 08:26 / Nyhet

Yrkesutbildade personer inom det sociala området har sedan 1.3.2016 varit skyldiga att registrera sig i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki. Övergångsperioden för ansökan om registrering utan avbrott i rätten att vara verksam på området upphörde 30.6.2018. Fram till mitten av september 2018 har 200 000 yrkesutbildade personer inom socialvården blivit registrerade.

Arbetsgivarens skyldighet att säkerställa gällande yrkesrättigheter

Det ingår i arbetsgivarens skyldigheter att säkerställa, att samtliga nyrekryterade och redan anställda personer:

 • har gällande, av Valvira beviljad legitimation, om de arbetar i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke inom socialvården
 • har gällande rätt att använda skyddad yrkesbeteckning, om de är yrkesutbildade personer inom socialvården och arbetar i ett yrke med skyddad yrkesbeteckning.

Arbetsgivaren kan enklast kontrollera yrkesrättigheterna i den offentliga informationstjänsten JulkiSuosikki, som ingår i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården. Informationstjänsten är gemensam med registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och innehåller uppgifterna om en persons yrkesrättigheter både inom hälso- och sjukvården och inom socialvården.

Den offentliga informationstjänsten för centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården samt hälso- och sjukvården finns på adressen: https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Valvira uppmanar arbetsgivare att kontrollera yrkesrättigheterna, särskilt i samband med rekrytering av ny personal. 

Legitimerade yrkesutbildade personer

Legitimering krävs i följande yrken:

 • socialarbetare,
 • socionom,
 • geronom och
 • rehabiliteringsledare.

Legitimering krävs dock inte av två undantagsgrupper:

 • de som tillfälligt är verksamma i ifrågavarande yrkesutbildade personers uppgifter samt
 • socialarbetare som fått beslut om dispens.

Socialarbetare som har fått beslut om dispens kan fortsätta i sina uppgifter trots att de inte beviljas legitimation. Dessutom har de socialarbetare som beviljats obegränsad dispens för en viss tjänst fortfarande rätt att söka och bli valda till socialarbetaruppgifter i enlighet med sitt dispensbeslut.

Yrkesbeteckningar som kräver registrering

Yrken som förutsätter rätt att använda skyddad yrkesbeteckning är:

 • närvårdare,
 • hemvårdare och
 • vårdare av utvecklingshämmade.

Andra än yrkesutbildade personer inom socialvården

Är det föreskrivna behörighetskravet för en viss uppgift inte behörighet som yrkesutbildad person inom socialvården, kan arbetsgivaren även välja någon annan till uppgiften än en ovannämnd yrkesutbildad person. Mer information om detta och om verksamhet i uppgifter inom socialvården finns på Valviras webbplats.

Om arbetsgivarens kontroll uppvisar att en anställd inte har gällande yrkesrättighet, ska den anställda handledas till att utan dröjsmål ansöka om legitimation eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Ansökningsanvisningar finns på Valviras webbplats.

 

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500
fornamn.efternamn@valvira.fi

Pekka Ojaniemi, överinspektör
tfn 0295 209 355
fornamn.efternamn@valvira.fi

Niina Rytilahti, jurist
tfn 0295 209 321
fornamn.efternamn@valvira.fi