Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null År 2020 fokuserar den planenliga tillsynen över social- och hälsovården på tjänster där brister förekommer i tillgång eller kvalitet

År 2020 fokuserar den planenliga tillsynen över social- och hälsovården på tjänster där brister förekommer i tillgång eller kvalitet

11.3.2020 10:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har utarbetat en riksomfattande tillsynsplan för social- och hälsovården för åren 2020–2023. År 2020 kommer den planenliga myndighetstillsynen att fokusera på tjänster för äldre, tillgång till primärvård samt vård utom hemmet inom barnskyddet.

Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2020–2023 har publicerats. Programmet styr tillsynsmyndigheternas systematiska tillsyn över social- och hälsovården: tillsynen inriktas på tjänster med de största bristerna i fråga om tillgång, kvalitet eller rättidighet.

År 2020 tillsynsobjekten är:

  • tjänster för äldre, särskilt läkartjänster och annan hälso- och sjukvård
  • tillgången till primärvård samt
  • vård utom hemmet inom barnskyddet.

Tillsynsobjekten uppdateras årligen.

Säkerhet och kvalitet säkerställs genom verksamhetsenheternas egenkontroll

Myndighetstillsynen fokuserar på att främja, stödja och säkerställa verksamhetsenheternas egenkontroll.

”Egenkontrollen vid verksamhetsenheterna består av ett kontinuerligt arbete för kvalitetssäkring och säkerhet, förklarar Valviras överdirektör Markus Henriksson.

”Syftet med egenkontrollen är att identifiera de klient- och patientsäkerhetsrisker som ingår i verksamheten, förebygga problem och å andra sidan snabbt rätta till eventuella problem som uppstår.”

Temat under hela den fyraåriga tillsynsprogramperioden är att ge kommuner och samkommuner stöd i organiseringen av tjänsterna och egenkontrollen.

”Kommunerna ansvarar för tillgodoseendet av sina invånares grundläggande fri- och rättigheter och rättsskydd, och deras uppgift är att övervaka tillgången till och produktionen av social- och hälsovårdstjänster, inklusive kvalitet och innehåll”, säger direktör Hanna Toiviainen vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

”Regionförvaltningsverken och Valvira stöder, främjar och säkerställer den kommunala tillsynen.”

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2020–2023

Följ verkställigheten av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2020

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

Satu Räsänen, överinspektör
tfn 0295 209 637

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Hanna Toiviainen, direktör
tfn 0295 017 680

fornamn.efternamn(at)avi.fi