Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null År 2018 anlände 52 adoptivbarn till Finland från utlandet – antalet tillstånd till internationell adoption var oförändrat

År 2018 anlände 52 adoptivbarn till Finland från utlandet – antalet tillstånd till internationell adoption var oförändrat

29.7.2019 12:23 / Nyhet

År 2018 anlände 52 adoptivbarn till Finland från utlandet: antalet mottagna barn minskade jämfört med åren innan. Det största antalet barn år 2018 kom i likhet med de föregående åren från Sydafrika. Det näst största antalet barn anlände från Thailand. Cirka 42 % av barnen var yngre än 2 år vid ankomsten. Trots färre barn har antalet beviljade tillstånd till internationell adoption varit relativt oförändrat de senaste fyra åren: cirka 200 tillståndsbeslut per år. 

År 2018 beviljades sammanlagt 50 tillstånd till inhemsk adoption.

Adoptionsnämndens plenum har till uppgift att följa utvecklingen i adoptionsärenden och att vid behov ta initiativ i frågor som gäller adoption. Under verksamhetsåret 2018 har adoptionsnämnden sammanträtt tre gånger i plenum. I plenum följde man utvecklingen i adoptionsärenden bl.a. i relation till förändringsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) samt mer generellt adoptionsfrågornas roll i förändringen av social- och hälsotjänsterna. År 2018 lämnade adoptionsnämnden ett utlåtande om ändring av sjukförsäkringslagen samt om förslaget till en lagändring som gällde en förhöjning och uppdatering av adoptionsbidraget. 

Adoptionsnämnden fungerar i anslutning till Valvira som en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden. Nämnden beviljar tillstånd både till inhemsk och internationell adoption. Därtill beviljar adoptionsnämnden verksamhetstillstånd till internationella adoptionstjänstorgan och övervakar deras verksamhet. 

Läs mer:

Adoptionsnämndens verksamhetsberättelse 2018 (Valvira.fi) 

Adoption (Valvira.fi)

Mer information

Minna Malviniemi, överinspektör
tfn 0295 209 611

fornamn.efternamn(at)valvira.fi