Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anvisningen om tillämpning av hushållsvattenförordningen har reviderats

Anvisningen om tillämpning av hushållsvattenförordningen har reviderats

17.5.2018 13:01 / uppdaterad 26.4.2019 11:00 / Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015) reviderades 27.10.2017 (ändringsförordningen har numret 683/2017). Genom revideringen har bilagorna II och III i dricksvattendirektivet genomförts nationellt.

Valvira styr verkställigheten av och tillsynen över hushållsvattenförordningen. Valvira har reviderat tillämpningsanvisningen för hushållsvattenförordningen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Strålsäkerhetscentralen. I anvisningen har man sammanställt instruktioner som är nödvändiga för en samordnad riksomfattande tillsyn. Tillämpningsanvisningen är avsedd för de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, anläggningar som levererar hushållsvatten och för andra sakkunniga.

Anvisningen om tillämpning av hushållsvattenförordningen består av tre delar som behandlar författningar om hushållsvatten, tillämpningen av specifika bestämmelser och grunderna för gränsvärden. Bilagor till anvisningen är hushållsvattenförordningen och dricksvattendirektivet. Den tredje bilagan är en mall av program för kontrollundersökningar, och den revideras som bäst. I samband med programmet för kontrollundersökning ges ett exempel på hur provtagningsplanen utarbetas.

Läs mer

Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen, Del I Författningar om hushållsvatten (pdf)
Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen, Del II Anvisningar om specifika bestämmelser (pdf)
Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen, Del III Grunderna för gränsvärden (pdf)

Bilaga 1: Social- och hälsovårdsminiteriets förordning om kvalitetskrav på och kontorollundersökning av hushållsvatten (1352/2015) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (683/2017)
Bilaga 2: Dricksvattendirektiv (EUR-lex)
Bilaga 3: Mallen för programmet för kontrollundersökningar (publiceras senare) och Provtagningsplan för myndighetstillsyn (xlsx)

Mer information

Jaana Kilponen, överinspektör
tfn 0295 209 621
fornamn.efternamn@valvira.fi

26.4.2019 uppdaterad länkar till anvisningarna.