Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anvisningar till kommuner och tjänsteproducenter om ändringen av äldreomsorgslagen ges inom kort

Anvisningar till kommuner och tjänsteproducenter om ändringen av äldreomsorgslagen ges inom kort

19.10.2020 11:00 / Nyhet

Genom ändringarna i äldreomsorgslagen tryggas äldre personers grundlagsenliga rätt till oundgänglig omsorg och adekvata tjänster. Valvira och regionförvaltningsverken har tagit emot ett stort antal frågor om tolkningen av äldreomsorgslagen. Särskilt har det önskats svar på konkreta frågor. 

Valvira och regionförvaltningsverken bereder som bäst anvisningar, som kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Tillsynsmyndigheterna ordnar även i slutet av år 2020 sex regionala möten via Skype, där lagändringen diskuteras. Mötena är avsedda för kommuner, privata tjänsteproducenter och organisationer som ordnar tjänster för äldre samt för ansvariga personer inom äldreomsorgen och kommunala tjänstemän som arbetar med tillsyn. 

Ändringen av äldreomsorgslagen trädde i kraft 1.10.2020. Lagen innehåller bestämmelser om personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Personaldimensioneringen höjs etappvis före 1.4.2023, varvid den ska vara 0,7 anställda per klient. 

Inom tillståndsförvaltningen har man redan före lagändringen bedömt tillräckligheten av arbetsinsatsen för direkt och indirekt arbete i relation till klienternas servicebehov. Den dimensionering av vård- och omsorgspersonal som anges i tillståndsbeslutet betyder antalet anställda som behövs för den direkta vård och omsorg som ges klienterna. Personalresursen som ska anvisas för indirekt arbete anges i tillståndsbesluten som personal i stöd- och andra uppgifter.

Läs mer:

Regionala möten om äldreomsorgslagen ordnas med fjärranslutning (Webbnyhet 15.10.2020)

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen (Webbnyhet 8.10.2020)

Mer information

Eine Heikkinen, enhetschef, tfn 0295 209 323